Powrót

Akcja Zima

      PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC

NA TERENIE BYDGOSZCZY 2016/2017

Przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy plan jest programem działania w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia następnego roku, i zakłada: utrzymanie przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych miasta, zachowanie drożności chodników, przystanków komunikacji miejskiejoraz ścieżek rowerowych.

Do standardu zimowego utrzymania w pierwszej kolejności zalicza się:

-     jezdnie,

-     place publiczne,

-     główne ciągi piesze (chodniki),

-     schody stanowiące główne ciągi piesze,

-     torowiska i zwrotnice tramwajowe oraz pętle tramwajowe i autobusowe,

-     przystanki tramwajowe i autobusowe,

-     chodniki leżące przy głównych ciągach ulicach I standardu utrzymania.

Całością akcji zimowego utrzymania kieruje dyrektor ZDMiKP z pomocą zespołu roboczego. Siedzibą Zespołu jest budynek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Redłowskiej 8, pok. nr 14, tel. 582-27-14, 15 - pod wskazanym numerem telefonu dyżurny przyjmuje wszelkie sygnały związane z zimowym utrzymaniem, jakie znajdują się w gestii ZDMiKP.

Do zadań Zespołu należy:

-     koordynacja działań wszystkich służb miejskich w celu łagodzenia skutków zimy,

-     koordynacja działań wszystkich jednostek oraz przedsiębiorstw biorących udział
w Akcji Zimowej w celu szybkiego przeciwdziałania gwałtownym atakom zimy (zawieje
i zamiecie śnieżne, bardzo niskie temperatury, katastrofalne opady śniegu).

Pogotowie zimowe trwa od: 01 listopada do 15 kwietnia następnego roku. Polega na utrzymaniu środków transportowych, sprzętu i osób w stanie gotowości umożliwiającym wykonanie zadań mających na celu utrzymanie przejezdności ulic, łagodzenia skutków opadów śniegu, występującej gołoledzi na terenie objętym Akcją Zima.

Ciekawostki:

- Koszt odśnieżania i posypywania jednego kilometra jezdni w czasie całego sezonu zimowego to:
33 tysiące złotych.

- Koszt odśnieżania i posypywania piaskiem jednego metra kwadratowego chodnika
w czasie całego sezonu zimowego, to 7 złotych za m2.

- Liczba kilometrów ulic objętych planem zimowego utrzymania: ponad 300 kilometrów.

- Solarki wyjeżdżają na ulice miasta jeszcze przed wystąpieniem prognozowanych opadów – śnieg spadający na wcześniej posypaną jezdnię topnieje szybciej.

- od tego sezonu dysponujemy 10 stacjami pogody, które pośród licznych informacji, dostarczają również wiedzy na temat pozostałego  czasu działania soli znajdującej się na nawierzchni jezdni.

 

Śledź pracę pługów i solarek w czasie rzeczywistym