Powrót

038/2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn: Przebudowa chodnika na ulicy Wiejskiej oś. Czyzkówko (program BBO)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 31.08.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2017r. o godz: 10:30

Termin otwarcia ofert: 15.09.2017 r godz:11:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

  Marlena Krzyżaniak     - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Piotrowski- tel.: +48 52-582-27-15, Ewa Jucha- tel.: +48 52-582-27-22.

Szczegółowe informacje znajdują sie w plikach poniżej.

W załączniku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 04.10.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.