Drukuj

uwaga-zmianyW Bydgoszczy mamy wiele ulic wewnętrznych często nieoznakowanych, stref ruchu i stref zamieszkania. Ulice te zlokalizowane są najczęściej na osiedlach i sprawiają kierowcom problemy z interpretacją sytuacji ruchowej na skrzyżowaniach i połączeniach tych dróg. Często pojawiają się prośby o dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe tych skrzyżowań.

Należy jednak pamiętać, że kodeks ruchu drogowego jasno reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefie zamieszkania i strefie ruchu. Niestety na wielu drogach wewnętrznych w tym terenach obiektów handlowych, dojazdach do firm i instytucji przepisy ruchu drogowego mają ograniczone zastosowanie i dotyczą pierwszeństwa przejazdu, włączenia się do ruchu lub zakazujące wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

Zawiłe przepisy dotyczące dróg wewnętrznych, stref ruchu, stref zamieszkania powodują, że kierowcy mają wątpliwości związane z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu oraz zasad panujących na w/w ulicach. Wiele dróg wewnętrznych nie jest oznakowanych, ponieważ przepisy tego nie wymagają. Dla kierowców jest to spory problem.

Przypominamy więc o podstawowych zasadach obowiązujących na wielu bydgoskich ulicach.

znak-999Granice strefy ruchu uspokojonego są specjalnie oznakowane. Wjeżdżając na taki obszar kierowca widzi znak B-43 (tj. wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, wewnątrz której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości podanej na znakach), a wyjeżdżając - znak B-44 (tj. koniec strefy ograniczonej prędkości). Wewnątrz większości istniejących w Bydgoszczy stref ruchu uspokojonego obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h.

Obok ograniczeń prędkości, powszechnie stosowana jest zasada, że wewnątrz takiej strefy wszystkie skrzyżowania są równorzędne (ZDMiKP sukcesywnie wprowadza oznakowanie liniami warunkowego zatrzymania P-14). Wymusza to na kierowcy większe skupienie i uwagę, a także zachowanie prędkości, która pozwoli natychmiast zareagować stosownie do sytuacji na drodze.

Poza tymi rozwiązaniami wewnątrz stref ruchu uspokojonego rozmieszczone są urządzenia inżynierii ruchu : progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, wyniesione przejścia dla pieszych (głównie przed szkołami). Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)
„W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h i mniej, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi".

ostroznie-1Strefy zamieszkania obejmują wyznaczony obszar, wjazd do nich oznaczony jest znakiem D-40 (strefa zamieszkania). Obowiązuje on na wszystkich ulicach, skrzyżowaniach, placach i innych terenach, na których odbywa się ruch drogowy - aż do miejsca, w którym stoi znak D-41 (koniec strefy zamieszkania). Kierowca, który opuszcza strefę, włącza się do ruchu. To oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego.

W strefach zamieszkania podobnie jak w strefach ruchu uspokojonego (30 km/h) wyznaczane są skrzyżowania równorzędne, wprowadzane są środki uspokojenia ruchu (progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, gazony).

W strefie zamieszkania obowiązują specjalne przepisy dotyczące wyłącznie strefy zamieszkania:
- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

ostroznie-2Strefa ruchu to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (D-52 Strefa ruchu i D-53 „koniec strefy ruchu") W strefie ruchu obowiązują wszystkie zasady kodeksu drogowego. Przede wszystkim, pojazd musi być sprawny, z ważnymi badaniami technicznymi.Jest obowiązek stosowania się do zasad ruchu drogowego, znaków, a także sygnałów drogowych znajdujących się w ciągu tej drogi. Wszelkie wykroczenia drogowe są karane tak samo jak na drogach publicznych. Pojazd wyjeżdżający ze strefy włącza się do ruchu, a tym samym ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom oraz pieszym.

drowa-wewnetrzna-22Droga wewnętrzna jest drogą niepubliczną i nie musi być oznakowana, chociaż kodeks ruchu drogowego przewiduje dla niej odpowiednie znaki (D-46 oznaczający jej początek i D-47 koniec drogi wewnętrznej). Może być zamkniętą lub otwartą drogą osiedlową, parkingiem, dojazdem do firm itp. Na drodze wewnętrznej nie obowiązuje kodeks drogowy. Zasady poruszania się po drodze wewnętrznej ustala jej właściciel.


To do niego należy opracowanie projektu oznakowania drogi oraz wdrożenie go w odpowiednim czasie. Do ustawionych znaków oraz sygnałów drogowych (np. sygnalizacji świetlnej) należy się dostosować i nie ma od tego żadnych odstępstw. Nie można w żaden sposób stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu innych pojazdów. Warto także pamiętać, że wyjeżdżając z drogi wewnętrznej włączamy się do ruchu, czyli ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom oraz pieszym.