Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 )
 • Uchwała L/756/09 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy
 • Prawo Miejscowe Bydgoszcz- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o decyzję na lokalizację / przebudowę zjazdu z ulicy powinien zawierać:
  • Pismo przewodnie (podanie) z wnioskiem o lokalizację zjazdu z ulicy X z podanym rodzajem inwestycji projektowanej na działce oraz nr działek (wraz z obrębem), na których jest ona zlokalizowana
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli na danym obszarze taki plan obowiązuje, lub w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy Inwestor nie buduje nic na działce, należy we wniosku zaznaczyć, że sposób zagospodarowania działki nie ulega zmianie.
  • Jeżeli działka posiada już jeden zjazd należy podać przyczynę konieczności lokalizacji drugiego zjazdu
  • Projekt zagospodarowania terenu z wrysowanym zjazdem od krawędzi jezdni do granic działki (w przypadku ulicy gruntowej wystarczy wrysować bramę, zaznaczyć jej szerokość i odległość co najmniej od jednego stałego obiektu lub granicy działki) w 2 kopiach
  • Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością (prawo własności, wieczystego użytkowania, służebności gruntowej). W przypadku, gdy właścicieli nieruchomości jest kilku, wniosek powinien być nadany przez wszystkich
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (tylko w przypadku, gdy Inwestor nie występuje osobiście)
  • Dowód opłaty za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa)
  • Dowód opłaty za wydanie decyzji administracyjnej
  • Opcjonalnie uzgodnienie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, w przypadku kolizji zjazdu z istniejącą zielenią (drzewami).


Opłaty:

 • Opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) – w chwili obecnej opłata wynosi 17 zł.
 • Opłata za wydanie decyzji administracyjnej - w chwili obecnej 82 zł

Opłaty za wydanie decyzji nie pobiera się, gdy:

 • wniosek dotyczy zjazdu istniejącego
 • wniosek dotyczy lokalizacji zjazdu do obiektu o funkcji mieszkaniowej (w tym garaż itd.)

Opłatę należy uiszczać na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty założenia wniosku
 • W przypadku braku któregoś z dokumentów inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.
 • Organ zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wydania uzgodnienia na lokalizację/ przebudowę zjazdu w przypadku konieczności wyrażenia stanowiska przez inny organ, konieczności negocjacji z inwestorem lub konieczności zmiany projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej.


Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym, Sekcja Obsługi Inwestora Zewnętrznego ZDMiKP ul Toruńska 174a Bydgoszcz tel. (52)582 27 71.


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem ZDMiKP w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje:

 • Uzgodnienie lokalizacji/ przebudowy zjazdu odbywa się w formie wydania decyzji administracyjnej.
 • Organ zarządzający drogami może w uzasadnionych przypadkach zażądać zmiany koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji zjazdu, parametrów geometrycznych zjazdu, lokalizacji miejsc parkingowych.