Drukuj

1. Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLVI/969/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25.09.2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2995, z 2015r. poz 774 i z 2016r. poz 1931)

2. Wymagane dokumenty:
• wypełniony wniosek oraz:
• kserokopia niebieskiej karty parkingowej - oryginał do wglądu,
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu - oryginał do wglądu,
• kserokopia orzeczenia o znacznym stopniem niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N - oryginał do wglądu,
• kserokopia umowy cywilno-prawnej (w przypadku użytkowania pojazdu niebędącego własnością wnioskodawcy) poświadczonej przez notariusza - oryginał do wglądu (dotyczy umów leasingu, najmu lub innej odpłatnej umowy, umowy przewłaszczenia bądź umowy użyczenia pojazdu),
• oryginał aktu urodzenia dziecka (w przypadku opiekunów niepełnoletnich osób niepełnosprawnych) - do wglądu.

3. Opłaty
• wniosek w sprawie wolny od opłat

4. Miejsce złożenia dokumentów
• Centrum Obsługi Klienta (w siedzibie ZDMiKP w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a), czynne w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00, tel.52 582-27-07.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy
• na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów

6. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP. 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

7. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

8. Dodatkowe informacje
• identyfikator mogą otrzymać:

• identyfikator wydawany jest tylko na jeden pojazd do jednej karty parkingowej.

9. W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikatora wydawany jest duplikat pod warunkiem złożenia oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o zaistniałym fakcie.

10. Okres ważności identyfikatora osoby niepełnosprawnej.

Załączniki do pobrania: