Drukuj

Postępowanie reklamacyjne z tytułu korzystania z usług przewozowych

1. Podstawa prawna
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266).

2. Reklamację można złożyć:
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,
b) gdy Pasażer nie zgadza się z treścią wystawionego wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

3. Wymagane dokumenty
• reklamację składa się w formie pisemnej
• pismo reklamacyjne powinno zawierać:

• do składanego pisma reklamacyjnego powinny być także dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia:

Uwaga: pismo reklamacyjne dotyczące spraw o których mowa w pkt. 2b sporządza się na załączonym wzorze.

4. Opłaty
• reklamacja jest wolna od opłat

5. Miejsce i sposób złożenia dokumentów
Reklamację można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową:
• na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,
• reklamację dotyczącą wystawionych wezwań do zapłaty od dnia 01.06.2016 można także złożyć w punkcie składania reklamacji ZDMiKP mieszczącym się w biurze Filii firmy kontrolerskiej Rewizor Paweł Adamiak zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska 58 (budynek Dworca PKS) .

6. Termin i sposób załatwienia sprawy
• odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamacji,
• jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 3 ZDMiKP wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu uzupełnionej reklamacji do ZDMiKP
• bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

7. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP , 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, pok. 4, tel. 52 582-27-65 lub 52 582-27-45 - w zakresie reklamacji dotyczących wystawionych wezwań do zapłaty za brak ważnego dokumentu przewozu,
• Wydział Organizacji Transportu ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, pok. 312, tel. 52 582-27-64 - w zakresie reklamacji dotyczących jakości realizowanych usług przewozowych.

8. Tryb odwoławczy
W sprawach dotyczących pkt. 2b. przysługuje prawo odwołania do właściwego miejscowo sądu.

UWAGA:

Wystawione wezwania do zapłaty od dnia 01.06.2016 podlegają umorzeniu bez konieczności składania reklamacji w przypadku okazania w ciągu 7 dni (wliczając niedziele i święta) od dnia przejazdu :
• ważnego biletu okresowego imiennego, którego pasażer nie miał podczas przejazdu (zakupionego przed dniem kontroli) i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
• ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg (oryginału), którego pasażer nie miał podczas przejazdu i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,

Załączniki:
Wzór pisma reklamacyjnego

Załączniki:
Pobierz plik (4i.1.Wniosek reklamacyjny - wzór.pdf)Załącznik[ ]33 kB