W dniu 01.12.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 r.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 625547-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 01.12.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (054_SIWZ+załączniki.zip).

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.12.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Marta Mazur - tel.: (52) 582 27 17,

Jacek Piotrowski - tel.: (52) 582 27 14 (15),

W dniu 20.12.2017 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (054_17 informacja z otwarcia ofert z dn. 20.12.2017 r.pdf).

W dniu 19.01.2018 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia. (054_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.01.2018 r.)