W dniu 01.12.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 626101-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 01.12.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (057_17 SIWZ+załączniki.zip).

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.12.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa w dniu: 13.12.2017 r., godz. 09:30.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.12.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W pliku poniżej Zamawiajacy zamieścił informację z sesji otwarcia ofert

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Małgorzata Żymant - tel.: (52) 582 27 55,

Piotr Garbal - tel.: (52) 582 27 44

W dniu 28.12.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia. (057_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 28.12.2017 r.)