W dniu 16.02.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 519691-N-2018 zamieszczone w BZP w dn.16.02.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (004_18 SIWZ z załącznikami.7z).

Termin składania ofert upływa w dniu: 05.03.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Wiesław Siekierkowski - tel.: (52) 582 27 16,

Jacek Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 16.

 

W dniu 05.03.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (004_18 informacja z otwarcia ofert z dn. 05.03.2018 r.pdf).

W dniu 09.03.2018 r. Zamawiajacy zamieścił w pliku poniżej zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.