W dniu 17.05.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: "Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy" w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 1- Budowa ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 560136-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 17.05.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (018_SIWZ z załącznikami.7z).

3. Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)- dla każdej ulicy oddzielnie (Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna)- (Zadanie Nr 1- Botaniczna.7z, Zadanie Nr -Jeżynowa.7z, Zadanie Nr 3- Sanatoryjna.7z)

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.05.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Magdalena Pakalska- tel.: (52) 582 27 59.

 

W dniu 22.05.2018 r., Zamawiający zamieszcza ZMIANĘ NR 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500114082-N-2018 z dnia 22.05.2018 r.

Treść ZMIANY Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (026_ZMIANA Nr 1 z dn. 22.05.2018 r.zip).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

 

W dniu 24.05.2018 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500116-N-2018 z dnia 24.05.2018 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (026_treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ z dn. 24.05.2018 zip).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 29.05.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (026_informacja z otwarcia ofert z dn. 29.05.2018 r.pdf).

W dniu 15.06.2018 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego postępowania. (026_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 15.06.2018.pdf)