W dniu 17.10.2018 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, upoważaniony na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), do działania w imieniu i na rzecz wspólnie występujących Zamawiających:

1) Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgosczy,

2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszczy,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia pubicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: ''Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego''- nr sprawy 044/2018,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUUE) w dn. 17.10.2018 r.

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE Nr 2018/S 200-454548 w dniu 17.10.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (044_2018 SIWZ), przy czym:

- załącznik Nr 4 do SIWZ [wzór formularza Jednolitego Dokumentu Zamówienia - (JEDZ)] w wersji edytowalnej został udostepniony przez Zamawiającego na stronie internetowej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz w zakładce POSTĘPOWANIA/ POSTĘPOWANIA AKTUALNE w części dotyczącej niniejszego postępowania.

- załącznik Nr 8 do SIWZ [dokumentacja projektowa (DP) + specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) + przedmiary robót (PR) wraz z wyjasnieniani i zmianami] został udostępniony przez Zamawiającego w miejscu udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na wykonanie robót budowlanych„Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego", Nr sprawy 034/2017, tj. pod adresem elektronicznym:

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/4235-numer-sprawy-034-2017-budowa-trasy-tramwajowej-wzdluz-ul-kujawskiej-na-odcinku-od-ronda-kujawskiego-do-ronda-bernardynskiego-w-bydgoszczy-wraz-z-rozbudowa-ukladu-drogowego

W niniejszym postępowaniu ofertę wraz z załącznikami należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej, natomiast JEDZ zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest Portal: https://platformazakupowa.pl (zwany Platformą Zakupową).
 Oświadczenie JEDZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem ww. Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/164474

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

W dniu 24.10.2018 Zamawiający poniżej zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 24.10.2018.

W dniu 09.11.2018 Zamawiający poniżej zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.11.2018.

Termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2018 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Tomasz Szymański - tel.: +48 52-582-27-70,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
a) dla zakresu ZDMiKP:
Danuta Jeleniewska - tel.: +48 52-582-27-68
Mariusz Antczak - tel.: +48 52-582-27-50
b) dla zakresu MWiK:
Adrianna Wróbel - tel.: +48 52-586-09-85
Małgorzata Włodarska - tel.: +48 52-586-09-12

 

W dniu 14.11.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 SIWZ. Jednocześnie stosowną zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu z zachowaniem terminu wynikającego z art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP, przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2018 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

 W dniu 16.11.2018 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w DUUE 2018/S 221-506614 w dniu 16.11.2018

 W dniu 30.11.2018 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.