Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.04.2019 r.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak- tel.: 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Michał Kasperek        - tel.: 52-582-27-96.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10:30. Termin otwarcia - w dniu składania o godz. 11:00.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej

 

W dniu 30.04.2019r. Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 15.05.2019 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej