Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.06.2019 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2019 r. o godz. 10:30. Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak                               - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Mariusz Antczak                                    - tel.: +48 52-582-27-50,

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej

 

W dniu 24.06.2019 r Zamawijacy zamieścił odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Szczegóły w załączniku poniżej.

 

W dniu 02.07.2019 r. Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 24.07.2019 r. Zamawiajacy zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.