W dniu 13.11.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Przebudowa torowiska tramwajowegow ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - nr 038/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 219 - 536729 w dniu 13.11.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/275164