W dniu 05.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 roku - Zadanie 1 – część północna; Zadanie 2 – część południowa.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 632494-N-2019, zamieszczone w BZP w dn. 05.12.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (056_2019 - SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.12.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 20.12.2019 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 17.01.2020 r. Zamawiający zamieścił w plikach poniżej informacje nt. wyboru oferty najkorzystniejszej dla: Zadania Nr 1 – części północnej oraz Zadania Nr 2 – części południowej.