W dniu 24.04.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 534127-N-2020 z dnia 24.04.2020 r.;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

3. OPZ i SST dotyczące przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 11.05.2020 r.

W dniu 28.05.2020 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej