W dniu 01.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy
w latach 2020-202
4.

Nr sprawy 029/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.06.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 125-306565 w dniu 01.07.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360518

 ID postepowania: 360518