W dniu 14.08.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2020-2024.

Nr sprawy 048/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.08.2020r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 157-383127 w dniu 14.08.2020r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/370476

ID postepowania: 370476