Drukuj

Procedury uzyskania Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM)

Personalizacja Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

Karta BKMWZR EL

1. Przeznaczenie BKM, ELS
• nośnik biletu okresowego

2. Rodzaje kart BKM
• karta imienna
• karta na okaziciela

3. Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora ZDMiKP z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Bydgoskiej Karty Miejskiej.

Zarządzenie Nr 142/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy.

4. Wymagane dokumenty
• w sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM:

• w sprawie aktualizacji danych na karcie BKM:

• w sprawie dostosowania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jako nośnika biletu okresowego:

5. Opłaty
• wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne,
• opłatę za wykonanie czynności personalizacyjnych w wysokości 10 zł pobiera się w przypadku:

• opłaty nie pobiera się w przypadku elektronicznego uszkodzenia karty,
• opłaty nie pobiera się za zakodowanie (personalizację) ELS.

6. Miejsce i sposób złożenia dokumentów
• dokumenty składa się osobiście:

• można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi.
Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty.
• za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL).
• przy składaniu wniosku Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku.
• wniosek o zakodowania ELS jako nośnika biletu okresowego składa się tylko w Centrum Obsługi Klienta, ul Toruńska 174a.

7. Termin i sposób załatwienia sprawy
• termin odbioru:

• kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości,
• dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej,

8. Wydanie karty na okaziciela
• nie jest wymagane złożenie wniosku,
• wydanie karty następuje wraz z zakupem biletu na okaziciela,
• kartę na okaziciela można otrzymać tylko w kasach biletowych ZDMiKP:

• posiadając kartę na okaziciela kolejne bilety można kupować w całej sieci sprzedaży.

9. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

10. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.