Drukuj

Podstawa Prawna:


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o decyzję na lokalizację / przebudowę zjazdu z ulicy powinien zawierać:
  • Pismo przewodnie (podanie) z wnioskiem o lokalizację zjazdu z ulicy X z podanym rodzajem inwestycji projektowanej na działce oraz nr działek (wraz z obrębem), na których jest ona zlokalizowana
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli na danym obszarze taki plan obowiązuje, lub w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy Inwestor nie buduje nic na działce, należy we wniosku zaznaczyć, że sposób zagospodarowania działki nie ulega zmianie.
  • Jeżeli działka posiada już jeden zjazd należy podać przyczynę konieczności lokalizacji drugiego zjazdu
  • Projekt zagospodarowania terenu z wrysowanym zjazdem od krawędzi jezdni do granic działki (w przypadku ulicy gruntowej wystarczy wrysować bramę, zaznaczyć jej szerokość i odległość co najmniej od jednego stałego obiektu lub granicy działki) w 3 kopiach
  • Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością (prawo własności, wieczystego użytkowania, służebności gruntowej). W przypadku, gdy właścicieli nieruchomości jest kilku, wniosek powinien być nadany przez wszystkich
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (tylko w przypadku, gdy Inwestor nie występuje osobiście)
  • Dowód opłaty za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa)
  • Dowód opłaty za wydanie decyzji administracyjnej
  • Opcjonalnie uzgodnienie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, w przypadku kolizji zjazdu z istniejącą zielenią (drzewami).


Opłaty:

Opłaty za wydanie decyzji nie pobiera się, gdy:

Opłatę należy uiszczać na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:


Jednostka odpowiedzialna:


Tryb odwoławczy:


Dodatkowe informacje: