W dniu 01.12.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00293219/01 w dniu 01.12.2021 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/545095


ID postępowania: 545095