Drukuj

Zaprojektowany w latach 2008-10 most Uniwersytecki jest wyłączony z ruchu. Trwają prace zabezpieczająco-naprawcze. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zobowiązał ZDMiKP do przygotowania wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. W związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych, zawiadomiona została już Prokuratura.

Pytania i odpowiedzi:

1. Dlaczego most został zamknięty?
Z ekspertyzy zleconej przez ZDMiKP i wykonanej przez zespół prof. Krzysztofa Żółtowskiego wynika, że „w konstrukcji mostu Uniwersyteckiego stwierdzono poważne przeciążenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych. Jest wysoce prawdopodobne, że awaria dowolnego zakotwienia wanty będzie początkiem katastrofy postępującej prowadzącej do zniszczenia mostu."

Na podstawie oceny wizualnej konstrukcji i przeprowadzonych obliczeń autorzy badań wnioskowali o natychmiastowe przystąpienie do zabezpieczenia konstrukcji i naprawy. ZDMiKP bezzwłocznie po otrzymaniu ekspertyzy zabezpieczył obiekt w dniu 29 stycznia br. Działanie te zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowa ekspertyza oraz Protokół z przeprowadzonych prac eksperckich znajduje się w Raporcie nr 1 

2. Co jest przyczyną awarii?
Otrzymane ekspertyzy zespołu prof. K. Żółtowskiego wskazują na wystąpienie błędów na etapie projektu mostu. W raporcie ekspertów podkreślono, że „konstrukcja zakotwień want została zaprojektowana niezgodnie ze sztuką kształtowania konstrukcji stalowych". Zdaniem autorów ekspertyzy zaproponowane przez projektanta mostu rozwiązania inżynierskie, nie sprawdziły się na etapie jego użytkowania i mogły zostać pierwotnie oparte na niewystarczających założeniach projektowych, odpowiednich dla tak dużej i nietypowej konstrukcji.

3. Kto i kiedy zaprojektował most, kiedy zlecono budowę?
Projekt mostu powstał w latach 2008-2010. Przygotowywała go firma Transprojekt Gdański. Autorem projektu był inż. Tadeusz Stefanowski. Dokumentacja została odebrana przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w dniu 10 lutego 2010 roku.
Umowę z wykonawcą prac budowlanych podpisano 16 września 2010 roku.

4. Dlaczego zastosowano taką konstrukcję?
Przed pracami projektowymi powstało kilka koncepcji wraz z kosztorysami. Przygotowane zostały m.in. most łukowy oraz most łukowy z jedną płaszczyzną want w osi pasa dzielącego. Do dalszych prac w 2009 roku miasto wybrało konstrukcję z mostem podwieszanym z pylonem w formie przenikających formie dwóch przenikających się liter Alfa i Omega.
Duże projekty inwestycyjne do 2010 roku nie były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

5. W jaki sposób odbywa się odbiór takiej dokumentacji?
Pełną odpowiedzialność za każdy projekt ponosi jej wykonawca tj. projektant. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uniknięcia błędów dokument (dokumentacja) zanim opuści biuro projektowe jest dodatkowo weryfikowany przez osobę sprawdzającą. Zamawiający, w tym przypadku ZDMiKP weryfikuje natomiast kompletność dokumentacji (m.in. decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opracowania techniczne) oraz jej zgodność z wytycznymi określonymi w specyfikacji zamówienia.
Podobnie jak w przypadku zakupu projektu domu Inwestor , w tym przypadku ZDMiKP nie przelicza wszystkich wartości charakteryzujących parametry obiektu, których dokonał autor projektu dysponujący odpowiednimi uprawnieniami.

6. Czy most zbudowano zgodnie z dokumentacją?
Odbiór inwestycji nastąpił 12 grudnia 2013 roku. Wszystkie rozwiązania były zgodne z dokumentacją. Przed oddaniem do użytkowania most został skontrolowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pomiędzy 26 listopada, a 6 grudnia 2013 roku w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. Wykonawcy usunęli też wszystkie usterki wskazane przez inspektorów nadzoru ZDMIKP, które nie odpowiadały standardom zawartym w specyfikacjach technicznych.

7. Kto zapłaci za naprawę mostu?
Wszystkie prace zabezpieczające i naprawcze w celu skrócenia czasu realizacji w świetle stwierdzonego zagrożenia zlecane są bezzwłocznie w trybie bezprzetargowym w oparciu o środki, którymi dysponuje miasto, w tym rezerwą budżetową. Wszystkie koszty są na bieżąco dokumentowane. ZDMiKP jako zarządca obiektu równocześnie z pracami naprawczymi, podejmie odpowiednie kroki na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania.
Prezydent Bydgoszczy zobowiązał ZDMiKP do zabezpieczenia wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie w związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych w projekcie mostu Uniwersyteckiego 4 lutego br. zawiadomiona została również prokuratura.

8. Jak długo most będzie zamknięty?
Wszystkie prace naprawcze zlecane są bezzwłocznie. ZDMiKP dysponuje już koncepcją wzmocnienia węzłów. Naprawa będzie uzależniona przede wszystkim od terminów zaproponowanych przez wykonawców. Obecnie prowadzone są rozmowy z firmą specjalizującą się w tego typu pracach tj. podparciach obiektów oraz wzmocnieniu węzłów (z mocowaniami want). Wykonawca już przygotowuje się do podparcia obiektu. Te prace przy sprzyjających warunkach zajmą około 2 miesięcy.
Umożliwi to następnie wzmocnienie zakotwień want. Zakończenie wszystkich prac możliwe będzie jesienią. Informacje o postępach prac naprawczych raportowane są na naszej stronie internetowej.

9. Jakie działania podejmowane są by usprawnić ruch?
Zmieniona został trasa linii autobusowej nr 57. W dniu 5 lutego 2021 roku otwarto przejazd ul. Toruńska na kierunku rondo Bernardyńskie – rondo Toruńskie, jest to pierwszy etap zmian. Jak tylko pozwolą na to warunki na budowie wprowadzony zostanie drugi etap – udrażniając ul. Toruńską w obu kierunkach. Wiosną otwarta dla ruchu zostanie też druga jezdnia ul. Kujawskiej.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z materiałem zaprezentowanym przez ZDMiKP podczas XXXV Sesja Rady Miasta Bydgoszczy, zorganizowanej dnia 10 lutego 2021 roku.

PREZENTACJA ZDMiKP [pdf]

Dokumenty:

ZGŁOSZENIE DO PROKURATURY [PDF]

EKSPERTYZA oraz PROTOKÓŁ Z PRAC EKSPERCKICH znajduje się w RAPORCIE NR 1