W związku z rosnącą liczbą napływających doniesień prasowych, przekazywanych z bardzo różnych środowisk, które często nie były związane z budową przeprawy mostowej na Brdzie, pragniemy poinformować, że:

- to Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w pełni odpowiada (również prawnie) za bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg na terenie miasta Bydgoszczy.
- decyzje w sprawie obecnej awarii Mostu Uniwersyteckiego podejmujemy wyłącznie na podstawie szczegółowych analiz, ekspertyz i badań technicznych, prowadzonych w przedmiotowej sprawie i wykonanych przez specjalistów w dziedzinie inżynierii mostowej
- naszym głównym celem jest obecnie pilne wprowadzenie działań naprawczych i jak najszybsze przywrócenie ruchu na tej ważnej dla miasta trasie.

W związku z powyższym i zgodnie z wcześniejszą deklaracją Dyrekcji ZDMiKP, informacje dotyczące naszych działań, wyniki posiadanych ekspertyz, czy też opis działań naprawczych będziemy przekazywać wyłącznie w formie przygotowywanych raportów, zamieszczanych na stronach internetowych ZDMIKP. 
Przyjęta formuła pozwoli przekazać Państwu wyłącznie rzetelne informacje o podjętych i realizowanych działaniach naprawczych, zmierzających do otwarcia tak ważnej dla miasta przeprawy.

Raport nr 1 z działań naprawczych na Moście Uniwersyteckim (02.02.2021 r.):

ZDMiKP w Bydgoszczy za główny cel stawia sobie bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg w Bydgoszczy.
Prowadzone na bieżąco przeglądy obiektów mostowych i objazdy dróg, umożliwiają odpowiednio wczesne podejmowanie działań remontowych i naprawczych.

Decyzja o zamknięciu obiektu mostu Uniwersyteckiego była bardzo trudna, jednak słuszna w świetle przeprowadzonej ekspertyzy.
Rozumiemy, że tego rodzaju decyzje nie są popularne i mogą bulwersować, jednak do zadań ZDMiKP należy czuwać nad stanem infrastruktury drogowej w Bydgoszczy i brać pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników dróg w mieście.

Trasa-1Przypominamy, że Most Uniwersytecki to prawie 1,5 km trasa składająca się 7 obiektów. Prawie wszystkie posadowione są na podporach. Tylko w jednym miejscu (nad rzeką Brdą) płyta pomostu zawieszona jest na wantach (linach) zamocowanych na pylonie. To właśnie tu wystąpiły problemy z elementami mocowania want do płyty pomostu.
Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów obiektu Trasy Uniwersyteckiej: pylonów, płyty głównej, want, dojazdów czy też obiektów nad ul. Toruńską i Jagiellońską, nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń.

OGÓLNY PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH:
KROK PIERWSZY: Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zleci pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar oraz nietypową konstrukcję, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej.
KROK DRUGI: Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, gwarantujące zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami.
Obecnie naszym głównym celem jest pilne podparcie obiektu oraz wprowadzenie działań naprawczych aby jak najszybciej przywrócić ruchu na moście.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE - ZREALIZOWANE :

29 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 Most Uniwersytecki stanowiący fragment Trasy Uniwersyteckiej został zamknięty.
Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem
Zamknięte zostały również dla ruchu pieszego i rowerowego przestrzenie zlokalizowane bezpośrednio pod fragmentem mostu, który stanowi zagrożenie (wysokość pylonu).

W dniu 29 stycznia br. ekspertyza została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB).

W dniu 01 lutego br.
- na obiekcie przeprowadzony została kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas której w obecności Przedstawiciela ZDMiKP dokonano inspekcji uszkodzonego obiektu. Obecnie czekamy na wydanie przez WINB ewentualnych zaleceń lub nakazów co do dalszego postępowania.
- podjęto rozmowy z Wykonawcą przebudowy ul. Kujawskiej o konieczności zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej, w celu udrożnienia przejazdu tym odcinkiem.

W dniu 02 lutego br.
- przekazaliśmy otrzymaną ekspertyzę do projektantów mostu (Transprojekt Gdański).
- analizujemy podjęcie odpowiednich kroków na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania.
- prowadzimy rozpoznanie w zakresie wykonania podparcia mostu oraz określenia kosztów takiego zabezpieczenia. Dla przyspieszenia działań w tej kryzysowej sytuacji, chcemy wybrać wykonawcę przedmiotowych robót bez organizowania przetargu. Naszym celem jest podparcie obiektu w najbliższych tygodniach.

- Wykonawca przebudowy ul. Kujawskiej przygotowuje projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej w obszarze ronda Bernardyńskiego. Celem jest uruchomienie przejazdu ul. Toruńską.

W porozumieniu z Wykonawcą niniejszego opracowania zostanie przygotowujemy dwuwariantowy projekt zmian w organizacji ruchu zakładający:
I – etap przejazd ul. Toruńską od ronda Bernardyńskiego tylko w kierunku do ronda Toruńskiego
II – etap (uzależniony od postępu robót) – udostępnienie ul. Toruńskiej w obu kierunkach

Obecnie projektant drogowy opracowuje projekt zmian w organizacji ruchu, a po jego uzgodnieniu z Policją zostanie w najbliższym czasie wdrożony etap I.
Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie, wdrożymy następnie również II etap, czyli otworzymy dla ruchu ul. Toruńską w obu kierunkach

Kolejne dokumenty w sprawie:

SZCZEGÓŁOWA EKSPERTYZA [pdf]


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC EKSPERCKICH [pdf]

Dalsze informacje w przedmiotowym zakresie będziemy przekazywać na bieżąco.