Powrót

Numer sprawy 034/2017 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego

W dniu 07.08.2017 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, upoważaniony na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), do działania w imieniu i na rzecz wspólnie występujących Zamawiających:

1) Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgosczy,

2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszczy,

wszczyna postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu ograniczonego pn.:

"Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego"- nr sprawy 034/2017,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 11 ust. 7d UPZP, po upływie 48 godzin od potwierdzenia (w dniu 04.08.2017, godz.: 14:59) otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Treść OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU przekazanego w dniu 04.08.2017 r. do UPUE, celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.), udostępniono w poniższym pliku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami, zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U.U.E, zgodnie z art. 37 ust. 2 UPZP.

W związku z opublikowaniem w dniu 09.08.2017 r. ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E., Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 151-311971 w dniu 09.08.2017 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (034_2017 SIWZ), przy czym w oddzielnym pliku zamieszczono DP+SST stanowiące zał. Nr 10 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

UWAGA! Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 146-300851 w dniu 02.08.2017r., zostało anulowane ogłoszeniem opublikowanym w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 148-305912 w dniu 04.08.2017 r.

Obowiązującym ogłoszeniem o zamówieniu jest ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 151-311971 w dniu 09.08.2017 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 14.09.2017 r., godz. 14:00.

W dniu 25.08.2017 r., Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ.

W dniu 05.09.2017 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz związaną ze zmianami SIWZ zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu przekazaną UPUE w dniu 05.09.2017 r. W związku z tym, na podstawie art. 12a ust. 2 UPZP, Zamawiający zmienia termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 06.10.2017 r., godz. 14:00.

W dniu 08.09.2017 r. ,Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 171-350013 w dniu 07.09.2017 r.

W dniu 04.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza Wyjaśnienia SIWZ z dn. 04.10.2017 r.

W dniu 05.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ z dn. 05.10.2017 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie ulega zmianie.

W dniu 06.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza treść zapytania do SIWZ i odpowiedź Zamawiającego z dn. 06.10.2017 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie ulega zmianie.

W dniu 09.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza "Informacje o złożeniu Wniosków o dopuszczenie do udziału w ww. przetargu ograniczonym".

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
a) Dla zakresu ZDMiKP:
Danuta Jeleniewska - tel.: +48 52-582-27- 68,
Michał Kasperek - tel.: +48 52-582-27- 96,
b) Dla zakresu MWiK:
Adrianna Wróbel - tel.: +48 52-586-09-85
Małgorzata Włodarska - tel.: +48 52-586-09-12.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..