Powrót

Numer sprawy 034/2017 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego

W dniu 07.08.2017 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, upoważaniony na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), do działania w imieniu i na rzecz wspólnie występujących Zamawiających:

1) Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgosczy,

2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszczy,

wszczyna postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu ograniczonego pn.:

"Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego"- nr sprawy 034/2017,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 11 ust. 7d UPZP, po upływie 48 godzin od potwierdzenia (w dniu 04.08.2017, godz.: 14:59) otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Treść OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU przekazanego w dniu 04.08.2017 r. do UPUE, celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.), udostępniono w poniższym pliku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami, zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U.U.E, zgodnie z art. 37 ust. 2 UPZP.

W związku z opublikowaniem w dniu 09.08.2017 r. ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E., Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 151-311971 w dniu 09.08.2017 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (034_2017 SIWZ), przy czym w oddzielnym pliku zamieszczono DP+SST stanowiące zał. Nr 10 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

UWAGA! Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 146-300851 w dniu 02.08.2017r., zostało anulowane ogłoszeniem opublikowanym w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 148-305912 w dniu 04.08.2017 r.

Obowiązującym ogłoszeniem o zamówieniu jest ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 151-311971 w dniu 09.08.2017 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 14.09.2017 r., godz. 14:00.

W dniu 25.08.2017 r., Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ.

W dniu 05.09.2017 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz związaną ze zmianami SIWZ zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu przekazaną UPUE w dniu 05.09.2017 r. W związku z tym, na podstawie art. 12a ust. 2 UPZP, Zamawiający zmienia termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 06.10.2017 r., godz. 14:00.

W dniu 08.09.2017 r. ,Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 171-350013 w dniu 07.09.2017 r.

W dniu 04.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza Wyjaśnienia SIWZ z dn. 04.10.2017 r.

W dniu 05.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ z dn. 05.10.2017 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie ulega zmianie.

W dniu 06.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza treść zapytania do SIWZ i odpowiedź Zamawiającego z dn. 06.10.2017 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie ulega zmianie.

W dniu 09.10.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza "Informacje o złożeniu Wniosków o dopuszczenie do udziału w ww. przetargu ograniczonym".

W dniu 13.04.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 4 treści SIWZ z dn. 13.04.2018 r.

W dniu 25.04.2018 r., Zamawiający w poniższym pliku oznaczonym „034_2017 ZMIANA Nr 5 SIWZ z dn. 25.04.2018.7z", zamieszcza ZMIANĘ Nr 5 treści SIWZ, przy czym w oddzielnym pliku oznaczonym: „034_2017_zal_10_do_SIWZ_DP+SST_ZMIANA Nr 5.zip" zamieszcza ujednolicony dokument dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiący załącznik Nr 10 do SIWZ.

Jednocześnie, w dniu dzisiejszym Zamawiający przekazał zaproszenie do składania ofert wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełnili warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w zaproszeiu do składania ofert i ZMIANIE Nr 5 treści SIWZ, wyznaczył termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2018 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 25.05.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza ZMIANĘ Nr 6 treści SIWZ z dn. 25.05.2018 r. 

Nowe, obowiązujące terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2018 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 06.06.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza ZMIANĘ Nr 7 treści SIWZ z dn. 06.06.2018 r. 

Nowe, obowiązujące terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2018 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 08.06.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 8 treści SIWZ z dn. 08.06.2018 r.

Nowe, obowiązujące terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2018 r., godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 12.06.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza Wyjaśnienia SIWZ z dn. 12.06.2018 r.

W dniu 18.06.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 10.07.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza sprostowanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 18.07.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
a) Dla zakresu ZDMiKP:
Danuta Jeleniewska - tel.: +48 52-582-27- 68,
Michał Kasperek - tel.: +48 52-582-27- 96,
b) Dla zakresu MWiK:
Adrianna Wróbel - tel.: +48 52-586-09-85
Małgorzata Włodarska - tel.: +48 52-586-09-12.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
Pobierz plik (034_2017 Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty_18.07.2018.pdf)034_2017 Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty_18.07.2018.pdf[ ]81 kB
Pobierz plik (034_2017 Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust 5 UPZP.pdf)034_2017 Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust 5 UPZP.pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (034_2017 Ogloszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 04.08.2017.pdf)034_2017 Ogloszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 04.08.2017.pdf[ ]185 kB
Pobierz plik (034_2017 SIWZ.7z)034_2017 SIWZ.7z[ ]4134 kB
Pobierz plik (034_2017 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust 5 UPZP.pdf)034_2017 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust 5 UPZP.pdf[ ]41 kB
Pobierz plik (034_2017 Wyjaśnienia SIWZ z dn. 04.10.2017.pdf)034_2017 Wyjaśnienia SIWZ z dn. 04.10.2017.pdf[ ]113 kB
Pobierz plik (034_2017 Wyjaśnienia SIWZ z dn. 12.06.2018 r..pdf)034_2017 Wyjaśnienia SIWZ z dn. 12.06.2018 r..pdf[ ]203 kB
Pobierz plik (034_2017 Wyjaśnienia, ZMIANA Nr 2 SIWZ z dn. 05.09.2017.pdf)034_2017 Wyjaśnienia, ZMIANA Nr 2 SIWZ z dn. 05.09.2017.pdf[ ]281 kB
Pobierz plik (034_2017 Wyjaśnienia, ZMIANA NR 3 SIWZ z dn. 05.10.2017.7z)034_2017 Wyjaśnienia, ZMIANA NR 3 SIWZ z dn. 05.10.2017.7z[ ]2969 kB
Pobierz plik (034_2017 Wyjasnienia, ZMIANA Nr 4 SIWZ z dn. 13.04.2018.7z)034_2017 Wyjasnienia, ZMIANA Nr 4 SIWZ z dn. 13.04.2018.7z[ ]1464 kB
Pobierz plik (034_2017 Wyjasnienia, ZMIANA Nr 8 SIWZ z dn. 08.06.2018 r.7z)034_2017 Wyjasnienia, ZMIANA Nr 8 SIWZ z dn. 08.06.2018 r.7z[ ]52825 kB
Pobierz plik (034_2017 Zmiana Nr 1 SIWZ z dn. 25.08.2017.7z)034_2017 Zmiana Nr 1 SIWZ z dn. 25.08.2017.7z[ ]261 kB
Pobierz plik (034_2017 ZMIANA Nr 5 SIWZ  z dn. 25.04.2018.7z)034_2017 ZMIANA Nr 5 SIWZ z dn. 25.04.2018.7z[ ]243 kB
Pobierz plik (034_2017 ZMIANA Nr 6 SIWZ z dn. 25.05.2018 r..pdf)034_2017 ZMIANA Nr 6 SIWZ z dn. 25.05.2018 r..pdf[ ]95 kB
Pobierz plik (034_2017 ZMIANA Nr 7 SIWZ z dn. 06.06.2018.pdf)034_2017 ZMIANA Nr 7 SIWZ z dn. 06.06.2018.pdf[ ]98 kB
Pobierz plik (034_2017 Zmiana ogloszenia o zamówieniu przekazana UPUE w dniu 05.09.2017.pdf)034_2017 Zmiana ogloszenia o zamówieniu przekazana UPUE w dniu 05.09.2017.pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (034_2017 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DzUUE Nr 2017_S 171_350013 w dn. 07.09.2017.pdf)034_2017 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DzUUE Nr 2017_S 171_350013 w dn. 07.09.2017.pdf[ ]86 kB
Dostęp do URL (http://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/034_2017_zal_10_do_SIWZ_DP+SST_ZMIANA Nr 5.zip)034_2017_zal_10_do_SIWZ_DP+SST_ZMIANA Nr 5.zip[ ]0 kB
Pobierz plik (034_Informacja o złożeniu wniosków w dniu 06.10.2017 r..pdf)034_Informacja o złożeniu wniosków w dniu 06.10.2017 r..pdf[ ]63 kB
Pobierz plik (034_zapytanie do SIWZ i odpowiedz _06.10.2017.pdf)034_zapytanie do SIWZ i odpowiedz _06.10.2017.pdf[ ]90 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE Nr 2017_S 151_311971 w dn 09.08.2017 r..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE Nr 2017_S 151_311971 w dn 09.08.2017 r..pdf[ ]195 kB
Dostęp do URL (http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl\ufiles\034_2017_zal_10_do_SIWZ_DP_+_SST.7z)034_2017_zal_10_do_SIWZ_DP_+_SST[ ]0 kB