W dniu 22.11.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku.

Nr sprawy 048/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18 i 19.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 226-554719 w dniu 22.11.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektornicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/278954

ID postepowania: 278954