W dniu 24.07.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remont ulicy Powstania Listopadowego w Bydgoszczy od ulicy Powstańców Warszawy do drugiej klatki bloku 11(Program BBO).

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 566455-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 24.07.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.08.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest

Monika Sangórska - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):monika.sangorska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W dniu 10.08.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.5 UPZP.

W dniu 02.09.2020 r. w pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.