1. Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr XLV/956/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2021 r., poz. 5585)

2. Wymagane dokumenty:
• wypełniony wniosek oraz:
• kserokopia niebieskiej karty parkingowej - oryginał do wglądu,
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu - oryginał do wglądu,
• kserokopia orzeczenia o znacznym stopniem niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N - oryginał do wglądu,
• kserokopia umowy cywilnoprawnej (w przypadku użytkowania pojazdu niebędącego własnością wnioskodawcy) poświadczonej przez notariusza - oryginał do wglądu (dotyczy umów leasingu, najmu lub innej odpłatnej umowy, umowy przewłaszczenia bądź umowy użyczenia pojazdu),
• oryginał aktu urodzenia dziecka (w przypadku opiekunów niepełnoletnich osób niepełnosprawnych) - do wglądu.

3. Opłaty
• wniosek w sprawie wolny od opłat

4. Miejsce złożenia dokumentów
• Centrum Obsługi Klienta (w siedzibie ZDMiKP w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a), czynne w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00, tel.52 582-27-07.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy
• na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów

6. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP. 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

7. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

8. Dodatkowe informacje
• identyfikator mogą otrzymać:

  •  osoby posiadające niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub równoważnym, także opiekunowie prawni tych osób; będące właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, której prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź będące użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej,
  •  dyrektorzy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych posiadający kartę parkingową dla placówki zajmującej się opieką,

• identyfikator wydawany jest tylko na jeden pojazd do jednej karty parkingowej.

9. W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikatora wydawany jest duplikat pod warunkiem złożenia oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o zaistniałym fakcie.

10. Okres ważności identyfikatora osoby niepełnosprawnej.

  • identyfikator wydawany jest na okres ważności karty parkingowej ( niebieskiej), jednak nie dłużej niż na jeden rok kalendarzowy,

Załączniki do pobrania: