ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym 

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481)


Do wniosku należy załączyć:

  • plan sytuacyjny w skali 1:500
  • ksero decyzji gestora sieci
  • pełnomocnictwo inwestora
  • ksero dowodu uiszczonej opłaty skarbowej  za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł


Termin załatwienia sprawy

  • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

  • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 38


Tryb odwoławczy

  • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

  • Konstrukcje odbudowy nawierzchni należy opracowywać zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.