Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

Podstawa prawna Art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 7 – 7k , ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z późn. zm.) w zw. z § 1 - 4 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 957), Art. 104 § 1 ustawy i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego.
2. Załączniki:

  • szczegółowy plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie jednoznaczne oznaczenie kanału technologicznego,
  • oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem opłaty skarbowej.

Opłaty
- wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej, opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo

Termin załatwienia sprawy
- do 30 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 92

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.