Naczelnik Wydziału

Marek Stanek

ul. Toruńska 174a, pok. 303

tel. 52 582 27 75

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 Paweł Winiarski

 ul. Toruńska 174a, pok. 310

tel. 52 582 27 72

email: pawel.winiarski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania

  1. planowanie rozwoju układu transportowego miasta, przygotowywanie
    i opiniowanie dokumentów w tym zakresie,
  2. udział w przygotowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Zarządu dotyczących rozwoju układu transportowego miasta,
  3. przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, w tym przygotowywanie opinii w zakresie geometrii drogi,
  4. określanie warunków technicznych,opis przedmiotu zamówienia dla projektów technicznych dla robót w zakresie dróg,
  5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami pod potrzeby rozwoju układu transportowego miasta, w tym współpraca z Urzędem Miasta w zakresie wykupu nieruchomości pod planowane zadania inwestycyjne,
  6. wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie studiów komunikacyjnych i dokumentacji projektowej dla inwestycji dotyczących obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie obsługi komunikacyjnej i rozwoju układu transportowego,
  7. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  8. opiniowanie inwestycji w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej zlokalizowanej w istniejących oraz planowanych korytarzach transportowych Bydgoszczy