Naczelnik Wydziału

Alicja Kruszczyńska

ul. Toruńska 174a, pok. 205

tel. 52 582 27 42

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Kompetencje i zadania 

 1. współpraca z instytucjami i organizacjami  w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji strategicznych
 2. przygotowywanie i opracowywanie wniosków dla zadań realizowanych przez ZDMiKP, które będą mogły uzyskać wsparcie pozabudżetowe
 3. monitorowanie projektów i inwestycji strategicznych ,
 4. promocja projektów i inwestycji strategicznych ,
 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów i inwestycji strategicznych ,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowań w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko,
 7. nadzorowanie prowadzonych przez jednostki zewnętrzne procedur środowiskowych wszczętych na zlecenie Zarządu,
 8. koordynowanie działań i współpraca z organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami środowiskowymi,
 9. nadzorowanie prowadzonych na zlecenie Zarządu prac projektowych w kontekście ich zgodności z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez właściwe organy ds. ochrony środowiska.
 10. kompleksowa obsługa ZDMiKP w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych
 11. doradztwo i szkolenia w sprawach zamówień publicznych