Aktualności

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do budowy ulic: Koguciej, Sowiej i Strusiej na Osowej Górze oraz Pszczelnej na Miedzyniu-Prądach.
Już tylko do 2 lutego przygotowane koncepcje mogą oceniać sami mieszkańcy. Dzięki temu jeszcze w tym roku będą mogły zostać zlecone prace projektowo-budowlane.

W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje. Teraz poddajemy je konsultacjom społecznym.

Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Konsultacje trwają do 2 lutego br. i mają zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice) lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Czytaj więcej...Obiektywne kryteria
Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Czytaj więcej...Każdy obiekt inżynierski na terenie miasta podlega obowiązkowym kontrolom stanu technicznego. W zależności od rodzaju konstrukcji, niektóre kontrole przybierają formę szczegółowych analiz i wymagają użycia specjalistycznych urządzeń. Tak też było i w tym przypadku.

Pod koniec roku 2020 zleciliśmy wykonanie szczegółowej ekspertyzy węzłów tj. elementów kotwiących wanty (liny) Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.

Z przeprowadzonych badań wynikało, że elementy mocujące wanty do mostu, uległy odkształceniu.
W tej sytuacji, ZDMiKP wprowadził na moście ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych i pilnie zlecił, przeprowadzenie szczegółowych ekspertyz całego obiektu, w szczególności elementu mocującego wanty do płyty mostu.

Ostateczny raport otrzymany w dniu dzisiejszym (tj. 29.01.2021) przygotowanym przez specjalistów z zakresu inżynierii mostowej wskazuje, że połączenie przęsła z linami (wantami) są za słabe i obliczeniowo mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu.

Czytaj więcej...Przedmiotowy element mocujący wanty z płytą pomostu uległ więc trwałemu odkształceniu. Wskazano konieczność działań naprawczych oraz zamknięcie obiektu do czasu ich prowadzenia celem uniknięcia zagrożeń dla użytkowników.

Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów mostu (pylonów, płyty głównej, want) nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń – uszkodzeniu uległy wyłącznie mocowania stalowe przytwierdzone do płaszczyzn bocznych mostu.

Otrzymane ekspertyzy wskazują na możliwość wystąpienia błędów na etapie projektu mostu.
Zdaniem autorów najnowszej ekspertyzy, zaproponowane przez Projektanta mostu rozwiązania inżynierskie, nie sprawdziły się na etapie jego użytkowania i mogły zostać pierwotnie oparte na niewystarczających założeniach projektowych, odpowiednich dla tak dużej i nietypowej konstrukcji.

W dniu dzisiejszym (29.01) ekspertyza została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC EKSPERCKICH [ PDF]

Wprowadzamy działania zabezpieczające
- W dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 Most Uniwersytecki stanowiący fragment Trasy Uniwersyteckiej został zamknięty. Z użytkowania samochodów osobowych i ciężarowych został wyłączony odcinek Trasy Uniwersyteckiej na odc. od ulicy Sieńki – Moniuszki do ul. Wojska Polskiego. Przeprawa zostaje zamknięta do czasu jej podparcia oraz zakończenia prac naprawczych.
- Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem ( Wojska Polskiego - ul. Kujawska – rond Jagiellonów – ul. Jagiellońska )
- Zamknięte zostaną również dla ruchu pieszego i rowerowego przestrzenie zlokalizowane po obu stronach rzeki oraz wyłączony fragment rzeki Brdy bezpośrednio pod mostem.

Ruszamy z pracami naprawczymi.

KROK PIERWSZY: Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zleci pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar, nietypową konstrukcję oraz lokalizację nad rzeką, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej.
Wykonawca zostanie wybrany w trybie pilnym, tak aby obiekt został podparty w jak najszybszym czasie. Szacujemy że uda się to zrobić w ciągu 2 miesięcy. Działania te pozwolą odciążyć obiekt w trakcie dalszych działań naprawczych.

KROK DRUGI: Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, czyli doprowadzenie ich podstawowych parametrów, gwarantujących zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami. W ramach zleconej ekspertyzy zaproponowano już wstępne rozwiązania w celu wzmocnienia węzłów.
Rozważamy wiele wariantów, które pozwolą dospawać dodatkowe blachy w miejscu łączenia want z płytą pomostu oraz pozwolą przejąć z tych elementów nadmiar naprężeń.

Terminy działań naprawczych:
Zamknięcie Mostu Uniwersyteckiego – 29.01.2021
Wykonanie podpór pod obiektem – szacowany okres ok. dwóch miesięcy
Prace naprawcze uszkodzonych elementów – od kilku do kilkunastu tygodni licząc od momentu podparcia obiektu

Szczegółowe informacje z postępu działań naprawczych, będziemy raportować co dwa tygodnie na stronie internetowej ZDMiKP.

Dalsze kroki prawne
Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości oraz działając w interesie Miasta przekazaliśmy otrzymaną ekspertyzę do projektantów. Jako Zarządca obiektu równocześnie z pracami naprawczymi, podejmiemy odpowiednie kroki na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania. Jesteśmy zobligowani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz działań w zakresie zabezpieczenia finansów publicznych. 

Czytaj więcej...Historia mostu
Most nurtowy przez Brdę jest obiektem dwuprzęsłowym. Pylony mostu o wysokości ok. 70 m. ukształtowano w formie przenikających się podków o kształtach liter greckich alfa i omega, co jest oryginalną konstrukcją na terenie Polski.

Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin (po 4 pary z każdej strony) w osłonach. Najdłuższe wanty mają 160 metrów długości. Konstrukcja przęseł jest stalowa, zespolona z betonową płytą współpracującą. Podporami są filary betonowe posadowione na palach.
Podstawowym celem inwestycji było wykonanie w ciągu ul. Ogińskiego połączenia al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Wojska Polskiego na Górnym Tarasie, położonym ok. 30 m wyżej niż Taras Dolny.

Budowa mostu – ważne daty :
Prace projektowe [Transprojekt Gdański]: trwały od 30.04.2008 do 15.01.2010 r.
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - Decyzja ZRID nr 95/2010 z dnia 29.01.2010r.
Umowa z Wykonawcą na budowę z dnia 16.09.2010r.
Wykonawca robót : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ, Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
Most oddano do użytku 12 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej...Rozpoczyna się ostatni etap prac przy rozbudowie ulicy Siedleckiej na Czyżkówku. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, progi zwalniające oraz wyniesione rondo.

Zadanie jest realizowane w oparciu o pierwszą edycję Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy.

Prace na ulicy Siedleckiej zostały podzielone na etapy, co pozwoliło skoordynować prace z inwestycjami prowadzonymi przez miejskie wodociągi.

Czytaj więcej...Pierwszy etap prac na odcinku o długości 1 km ulicy Siedleckiej, został zakończony w kwietniu 2020 roku. 
W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia, chodniki, uliczne oświetlenie i zatoki parkingowe.
Ulica została przystosowana do poruszania się miejskich autobusów, dzięki czemu można było przy niej zainstalować przystanki. Pojawiło się nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz progi zwalniające. Dzięki inwestycji poprawił się też dojazd do posesji oraz zwiększyło bezpieczeństwo pieszych.

Czytaj więcej...Rusza II etap prac
Prace na ok. 300 metrowym odcinku ulicy, będą teraz prowadzone w obrębie posesji od nr 114 do 144. Docelowo na tym odcinku pojawią się nowy chodnik, nawierzchnia i elementy poprawiające bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Wykonane zostaną też nasadzenia drzew.

Od 3 lutego Wykonawca planuje zamknąć ulicę Siedlecką dla ruchu pojazdów na odcinku od posesji nr 118 do 144. Dojazd będzie możliwy tylko od strony ul. Koronowskiej lub ul. Chmielnej. Przejazd przez cały odcinek nie będzie możliwy.

Prace potrwają 4 miesiące.
Po ich zakończeniu planowane jest na ul. Siedleckiej uruchomienie komunikacji publicznej. 
Koszt całej inwestycji (dwa etapy)  to 5,8 mln zł.

Czytaj więcej...Jedna oferta wpłynęła w przetargu na obsługę i utrzymanie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w systemie pomostowym. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej i długotrwałego spadku liczby wypożyczeń, zabezpieczyliśmy środki na dalsze funkcjonowanie rowerów miejskich.

Firma zainteresowana obsługą BRA w 2021 roku, wyceniła wartość zadania na blisko 1,3 mln zł.

W październiku ubiegłego roku skończyła się dotychczasowa umowa na system Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA). Prawo zamówień publicznych, wymusiło wyłonienie nowego operatora w drodze przetargu.
Jedyną ofertę złożyła firma Homeport Polska Sp. zo.o z Warszawy, która oszacowała wartość usługi na kwotę 1,28 mln zł. Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na to zadanie prawie 1,49 mln zł

Obecnie sprawdzamy złożoną ofertę. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie mógł przygotować się do nowego sezonu rowerowego, który rusza już 1 marca.

Umowa będzie obowiązywała tylko przez rok 2021 i opierać się będzie na wykorzystaniu istniejących stacji i rowerów.
Po zakończeniu poprzedniej umowy (październik 2020), nie demontowaliśmy istniejących stacji rowerowych w terenie. Pozwoli to uruchomić system bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Proponowane rozwiązanie wprowadziliśmy mając na uwadze sytuację epidemiologiczną , spadającą liczbę wypożyczeń oraz trudną sytuacji tej branży w innych miastach Polski.

Czytaj więcej...W ciągu ostatnich pięciu lat, bydgoszczanie wypożyczyli miejskie rowery dwa miliony razy.

Mimo większej liczby dróg rowerowych w mieście (ponad 7 km nowych dróg, kolejne 9 w budowie), dodatkowych stacji rowerowych i coraz lepszej jakości świadczonych usług, system BRA tak jak inne tego typu systemy w kraju, tracił użytkowników.

W 2020 roku spadki wypożyczeń rowerów miejskich sięgały ponad 60% w porównaniu do lat wcześniejszych. Wpłynęło to również na mniejsze zużycie sprzętu, który może być jeszcze wykorzystany przez kolejny sezon.

Wpływ na spadek zainteresowania rowerami w ostatnim okresie miały: trwająca od wielu miesięcy pandemia Covid-19, okresowe zawieszenie systemu w ramach obostrzeń oraz pojawienie się w mieście elektrycznych hulajnóg i skuterów. Spadek popularności wypożyczalni rowerów publicznych ma tendencję ogólnokrajową.

BRA - informacje:
- system BRA liczy ponad 600 rowerów i 56 stacji w całym mieście
- system działa od 2015 roku
- od początku funkcjonowania systemu BRA w latach 2015 – 2020 dokonano ponad 2 mln wypożyczeń

 

 

Strona 8 z 281