Aktualności

Czytaj więcej...W Bydgoszczy mamy wiele ulic wewnętrznych często nieoznakowanych, stref ruchu i stref zamieszkania. Ulice te zlokalizowane są najczęściej na osiedlach i sprawiają kierowcom problemy z interpretacją sytuacji ruchowej na skrzyżowaniach i połączeniach tych dróg. Często pojawiają się prośby o dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe tych skrzyżowań.

Należy jednak pamiętać, że kodeks ruchu drogowego jasno reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefie zamieszkania i strefie ruchu. Niestety na wielu drogach wewnętrznych w tym terenach obiektów handlowych, dojazdach do firm i instytucji przepisy ruchu drogowego mają ograniczone zastosowanie i dotyczą pierwszeństwa przejazdu, włączenia się do ruchu lub zakazujące wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

Zawiłe przepisy dotyczące dróg wewnętrznych, stref ruchu, stref zamieszkania powodują, że kierowcy mają wątpliwości związane z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu oraz zasad panujących na w/w ulicach. Wiele dróg wewnętrznych nie jest oznakowanych, ponieważ przepisy tego nie wymagają. Dla kierowców jest to spory problem.

Przypominamy więc o podstawowych zasadach obowiązujących na wielu bydgoskich ulicach.

Czytaj więcej...Granice strefy ruchu uspokojonego są specjalnie oznakowane. Wjeżdżając na taki obszar kierowca widzi znak B-43 (tj. wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, wewnątrz której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości podanej na znakach), a wyjeżdżając - znak B-44 (tj. koniec strefy ograniczonej prędkości). Wewnątrz większości istniejących w Bydgoszczy stref ruchu uspokojonego obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h.

Obok ograniczeń prędkości, powszechnie stosowana jest zasada, że wewnątrz takiej strefy wszystkie skrzyżowania są równorzędne (ZDMiKP sukcesywnie wprowadza oznakowanie liniami warunkowego zatrzymania P-14). Wymusza to na kierowcy większe skupienie i uwagę, a także zachowanie prędkości, która pozwoli natychmiast zareagować stosownie do sytuacji na drodze.

Poza tymi rozwiązaniami wewnątrz stref ruchu uspokojonego rozmieszczone są urządzenia inżynierii ruchu : progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, wyniesione przejścia dla pieszych (głównie przed szkołami). Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)
„W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h i mniej, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi".

Czytaj więcej...Strefy zamieszkania obejmują wyznaczony obszar, wjazd do nich oznaczony jest znakiem D-40 (strefa zamieszkania). Obowiązuje on na wszystkich ulicach, skrzyżowaniach, placach i innych terenach, na których odbywa się ruch drogowy - aż do miejsca, w którym stoi znak D-41 (koniec strefy zamieszkania). Kierowca, który opuszcza strefę, włącza się do ruchu. To oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego.

W strefach zamieszkania podobnie jak w strefach ruchu uspokojonego (30 km/h) wyznaczane są skrzyżowania równorzędne, wprowadzane są środki uspokojenia ruchu (progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, gazony).

W strefie zamieszkania obowiązują specjalne przepisy dotyczące wyłącznie strefy zamieszkania:
- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Czytaj więcej...Strefa ruchu to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (D-52 Strefa ruchu i D-53 „koniec strefy ruchu") W strefie ruchu obowiązują wszystkie zasady kodeksu drogowego. Przede wszystkim, pojazd musi być sprawny, z ważnymi badaniami technicznymi.Jest obowiązek stosowania się do zasad ruchu drogowego, znaków, a także sygnałów drogowych znajdujących się w ciągu tej drogi. Wszelkie wykroczenia drogowe są karane tak samo jak na drogach publicznych. Pojazd wyjeżdżający ze strefy włącza się do ruchu, a tym samym ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom oraz pieszym.

Czytaj więcej...Droga wewnętrzna jest drogą niepubliczną i nie musi być oznakowana, chociaż kodeks ruchu drogowego przewiduje dla niej odpowiednie znaki (D-46 oznaczający jej początek i D-47 koniec drogi wewnętrznej). Może być zamkniętą lub otwartą drogą osiedlową, parkingiem, dojazdem do firm itp. Na drodze wewnętrznej nie obowiązuje kodeks drogowy. Zasady poruszania się po drodze wewnętrznej ustala jej właściciel.


To do niego należy opracowanie projektu oznakowania drogi oraz wdrożenie go w odpowiednim czasie. Do ustawionych znaków oraz sygnałów drogowych (np. sygnalizacji świetlnej) należy się dostosować i nie ma od tego żadnych odstępstw. Nie można w żaden sposób stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu innych pojazdów. Warto także pamiętać, że wyjeżdżając z drogi wewnętrznej włączamy się do ruchu, czyli ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom oraz pieszym.

 

Czytaj więcej...Mniejszy ruch sprzyja sprawnej budowie dróg rowerowych wzdłuż ulicy Kruszwickiej oraz wokół placu Poznańskiego. Do tej pory wykonanych zostało już 75% wszystkich prac. 

W ramach zadania powstaje infrastruktura dla ruchu pieszego i rowerowego obejmująca całą ulicę Kruszwicką oraz rondo Poznańskie wraz z wlotami ul. Poznańskiej, Grudziądzkiej, Stromej i Szubińskiej.

Większość dróg dla rowerów zostało już wybudowanych. Na placu Poznańskim nadal wyłączona jest sygnalizacja świetlna. Kierowcy w tym miejscu powinni zachować szczególną ostrożność.

By ułatwić natomiast rowerzystom dojazd do najniżej położonej części placu, powstał odcinek trasy rowerowej po północnej stronie ul. Poznańskiej (do przejścia na wysokości ul. Chwytowo). Takie rozwiązanie to między innymi wynik konsultacji z mieszkańcami.
 
Czytaj więcej...Obecnie Wykonawca prowadzi większość prac na wysokości centrum handlowego. W przedmiotowym miejscu została już ułożona podbudowa chodników i drogi rowerowej. Trwają prace brukarskie, energetyczne, oświetleniowe, teletechniczne, ziemne i kanalizacyjne. Kierowcy w tym miejscu mogą spodziewać się zwężenia drogi i ograniczeń prędkości. W połowie czerwca rozpocznie się budowa muru oporowego na ul. Szubińskiej oraz peronu autobusowego w kierunku osiedla Błonie.

W ramach realizowanego zadaniu przebudowywane są: oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne, sygnalizacja świetlna i urządzenia systemu ITS , sieci wodociągowe oraz rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Prace zakończą się w połowie wakacji.
Koszt zadania to blisko 9 mln zł.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Prace przy budowie buspasów na ulicy Gdańskiej w Myślęcinku dobiegają końca. Obecnie układana jest nowa nawierzchnia na całej długości realizowanej inwestycji.

3 czerwca udostępnione zostanie do ruchu nowe rondo przy ulicy Rekreacyjnej. Prace na całym realizowanym odcinku zostały wykonane w ponad 80%
 
Za kilka dni dostępna będzie również zatoka autobusowa na ul. Gdańskiej (za wiaduktem) w stronę pętli w Myślęcinku. Obecnie w obrębie tego miejsca znajduje się tymczasowy przystanek autobusowy.

Po ułożeniu nowej nawierzchni, Wykonawca będzie kontynuował prace na ul. Rekreacyjnej oraz w obrębie pętli autobusowej. Montowane będzie oznakowanie i realizowane będą prace wykończeniowe. 
W obrębie pętli autobusowej w Myślęcinku powstały już azyle dla pieszych, które docelowo ułatwią przekraczanie rozbudowanej jezdni. Szereg prac w tym miejscu zostało już zrealizowanych. Wykonawca ustawi ławki i wiaty przystankowe.

Zakończenie robót: lipiec 2020.
Koszt inwestycji: 10 mln zł.

Obecnie na całym odcinku realizowanej inwestycjii, kierowcy mogą spodziewać się zwężeń drogi i ograniczeń prędkości.

Czytaj więcej...Od 1 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji osiedlowych do tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Bydgoszczanie mają do wydania 16 milionów złotych. Czekamy na pomysły, które wpłyną na zmianę otoczenia bydgoskich osiedli, sposób spędzania czasu wolnego i aktywizację lokalnych społeczności.

Pomysły można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo

Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty, na realizację konkretnych zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Do realizacji są kierowane projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Na zainteresowanie Bydgoskim Budżetem Obywatelskim wpłynęły między innymi aktywne promowanie projektów przez osoby zgłaszające oraz duża liczba warsztatów i spotkań z mieszkańcami. 

Ponad 75 tys. głosów oddali mieszkańcy w ubiegłorocznym głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).
Bydgoszczanie wskazali najważniejsze przedsięwzięcia, do realizacji w mieście w 2020 roku.  Były to zadania związane m. in. z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i aranżacją zieleni w mieście. Dużą liczbę zadań stanowiły też inwestycje drogowe ( m.in.: budowa sygnalizacji świetlnych, chodników, parkingów i przeszojezdni oraz remonty ulic). 

Pisaliśmy o tym TUTAJ

W tym roku Mieszkańcy mają czas od 1 czerwca do 15 lipca na zgłaszanie swoich pomysłów.

Wiecej informacji:
https://www.bdgbo.pl/2020/05/rusza-bydgoski-budzet-obywatelski-w.html

 

Strona 6 z 244