Aktualności

Zaprojektowany w latach 2008-10 most Uniwersytecki jest wyłączony z ruchu. Trwają prace zabezpieczająco-naprawcze. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zobowiązał ZDMiKP do przygotowania wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. W związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych, zawiadomiona została już Prokuratura.

Pytania i odpowiedzi:

1. Dlaczego most został zamknięty?
Z ekspertyzy zleconej przez ZDMiKP i wykonanej przez zespół prof. Krzysztofa Żółtowskiego wynika, że „w konstrukcji mostu Uniwersyteckiego stwierdzono poważne przeciążenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych. Jest wysoce prawdopodobne, że awaria dowolnego zakotwienia wanty będzie początkiem katastrofy postępującej prowadzącej do zniszczenia mostu."

Na podstawie oceny wizualnej konstrukcji i przeprowadzonych obliczeń autorzy badań wnioskowali o natychmiastowe przystąpienie do zabezpieczenia konstrukcji i naprawy. ZDMiKP bezzwłocznie po otrzymaniu ekspertyzy zabezpieczył obiekt w dniu 29 stycznia br. Działanie te zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowa ekspertyza oraz Protokół z przeprowadzonych prac eksperckich znajduje się w Raporcie nr 1 

2. Co jest przyczyną awarii?
Otrzymane ekspertyzy zespołu prof. K. Żółtowskiego wskazują na wystąpienie błędów na etapie projektu mostu. W raporcie ekspertów podkreślono, że „konstrukcja zakotwień want została zaprojektowana niezgodnie ze sztuką kształtowania konstrukcji stalowych". Zdaniem autorów ekspertyzy zaproponowane przez projektanta mostu rozwiązania inżynierskie, nie sprawdziły się na etapie jego użytkowania i mogły zostać pierwotnie oparte na niewystarczających założeniach projektowych, odpowiednich dla tak dużej i nietypowej konstrukcji.

3. Kto i kiedy zaprojektował most, kiedy zlecono budowę?
Projekt mostu powstał w latach 2008-2010. Przygotowywała go firma Transprojekt Gdański. Autorem projektu był inż. Tadeusz Stefanowski. Dokumentacja została odebrana przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w dniu 10 lutego 2010 roku.
Umowę z wykonawcą prac budowlanych podpisano 16 września 2010 roku.

4. Dlaczego zastosowano taką konstrukcję?
Przed pracami projektowymi powstało kilka koncepcji wraz z kosztorysami. Przygotowane zostały m.in. most łukowy oraz most łukowy z jedną płaszczyzną want w osi pasa dzielącego. Do dalszych prac w 2009 roku miasto wybrało konstrukcję z mostem podwieszanym z pylonem w formie przenikających formie dwóch przenikających się liter Alfa i Omega.
Duże projekty inwestycyjne do 2010 roku nie były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

5. W jaki sposób odbywa się odbiór takiej dokumentacji?
Pełną odpowiedzialność za każdy projekt ponosi jej wykonawca tj. projektant. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uniknięcia błędów dokument (dokumentacja) zanim opuści biuro projektowe jest dodatkowo weryfikowany przez osobę sprawdzającą. Zamawiający, w tym przypadku ZDMiKP weryfikuje natomiast kompletność dokumentacji (m.in. decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opracowania techniczne) oraz jej zgodność z wytycznymi określonymi w specyfikacji zamówienia.
Podobnie jak w przypadku zakupu projektu domu Inwestor , w tym przypadku ZDMiKP nie przelicza wszystkich wartości charakteryzujących parametry obiektu, których dokonał autor projektu dysponujący odpowiednimi uprawnieniami.

6. Czy most zbudowano zgodnie z dokumentacją?
Odbiór inwestycji nastąpił 12 grudnia 2013 roku. Wszystkie rozwiązania były zgodne z dokumentacją. Przed oddaniem do użytkowania most został skontrolowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pomiędzy 26 listopada, a 6 grudnia 2013 roku w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. Wykonawcy usunęli też wszystkie usterki wskazane przez inspektorów nadzoru ZDMIKP, które nie odpowiadały standardom zawartym w specyfikacjach technicznych.

7. Kto zapłaci za naprawę mostu?
Wszystkie prace zabezpieczające i naprawcze w celu skrócenia czasu realizacji w świetle stwierdzonego zagrożenia zlecane są bezzwłocznie w trybie bezprzetargowym w oparciu o środki, którymi dysponuje miasto, w tym rezerwą budżetową. Wszystkie koszty są na bieżąco dokumentowane. ZDMiKP jako zarządca obiektu równocześnie z pracami naprawczymi, podejmie odpowiednie kroki na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania.
Prezydent Bydgoszczy zobowiązał ZDMiKP do zabezpieczenia wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie w związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych w projekcie mostu Uniwersyteckiego 4 lutego br. zawiadomiona została również prokuratura.

8. Jak długo most będzie zamknięty?
Wszystkie prace naprawcze zlecane są bezzwłocznie. ZDMiKP dysponuje już koncepcją wzmocnienia węzłów. Naprawa będzie uzależniona przede wszystkim od terminów zaproponowanych przez wykonawców. Obecnie prowadzone są rozmowy z firmą specjalizującą się w tego typu pracach tj. podparciach obiektów oraz wzmocnieniu węzłów (z mocowaniami want). Wykonawca już przygotowuje się do podparcia obiektu. Te prace przy sprzyjających warunkach zajmą około 2 miesięcy.
Umożliwi to następnie wzmocnienie zakotwień want. Zakończenie wszystkich prac możliwe będzie jesienią. Informacje o postępach prac naprawczych raportowane są na naszej stronie internetowej.

9. Jakie działania podejmowane są by usprawnić ruch?
Zmieniona został trasa linii autobusowej nr 57. W dniu 5 lutego 2021 roku otwarto przejazd ul. Toruńska na kierunku rondo Bernardyńskie – rondo Toruńskie, jest to pierwszy etap zmian. Jak tylko pozwolą na to warunki na budowie wprowadzony zostanie drugi etap – udrażniając ul. Toruńską w obu kierunkach. Wiosną otwarta dla ruchu zostanie też druga jezdnia ul. Kujawskiej.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z materiałem zaprezentowanym przez ZDMiKP podczas XXXV Sesja Rady Miasta Bydgoszczy, zorganizowanej dnia 10 lutego 2021 roku.

PREZENTACJA ZDMiKP [pdf]

Dokumenty:

ZGŁOSZENIE DO PROKURATURY [PDF]

EKSPERTYZA oraz PROTOKÓŁ Z PRAC EKSPERCKICH znajduje się w RAPORCIE NR 1


Czytaj więcej...Na drogach pracuje 17 pługo-solarek a prawie 100 osób ręcznie odśnieża i posypuje piaskiem chodniki, schody, przystanki oraz strefę płątnego parkowania. 
Opady śniegu utruniają działanie służb drogowych.
Trudne warunki pogodwe występują nie tylko w Bydgoszczy ale w całym regionie.
Ruch pojazdów spowolniony ale odbywa się bez większych zakłóceń.

Odśnieżamy nie tylko jezdnie i chodniki
W I standardzie utrzymania znajduje się blisko 350 kilometrów bydgoskich ulic, które odśnieżane są w pierwszej kolejności. W większości są to drogi krajowej i wojewódzkie.
W II standardzie są niektóre drogi gminne oraz trasy powiatowe i gruntowe.
Solarki wyjeźdzają na bydgoskie ulice jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu. Pozwala to przyspieszyć działanie solanki na jezdni.

Czytaj więcej...Apelujemy jednak do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze

Przypominamy, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Przywrócenie drogi do pełnej przejezdności możłiwe jest natomiast w kilka godziny od momentu ustania opadów sniegu.

Zimą dbamy nie tylko o ulice

Utrzymanie chodników i miejsc w strefach płatnego parkowania podzielone jest na kilka zadań, które powierzyliśmy 5 mniejszym firmom. To łącznie prawie pół miliona metrów kwadratowych, które wymagają przede wszystkim ręcznego utrzymania. Do utrzymania zimowego chodników (posypywanie piaskiem) zaliczamy ciągi chodników, schody na głównych ciągach pieszych, strefy płatnego parkowania oraz przystanki tramwajowe i autobusowe.
Dodatkowo Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) utrzymują torowiska, zwrotnice oraz pętle tramwajowe.
Od kilku lat na wniosek bydgoskich środowisk rowerowych włączyliśmy wybrane trasy rowerowe (ok. 9 km) do systematycznego odśnieżania i posypywania solą.

Czytaj więcej...Dyżury całą dobę
Podczas wystąpienia złych warunków atmosferycznych dyżury są pełnione przez całą dobę przez wyznaczonych pracowników Zarządu.
Wszelkie uwagi i interwencje związane z prowadzoną akcją Zima można zgłaszać telefonicznie:
tel. 52 582 27 14 lub 15
kom. 783 931 717
e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Działania zmierzające do podparcia obiektu 

W sprawie związanej z podparciem uszkodzonego obiektu mostowego rozpoznano dogłębnie techniczne możliwości podparcia i jego zakresu.

Zadanie związane z podparciem będzie musiało być zrealizowane z wykorzystaniem kolumn ustawionych w min. 4 rzędach na szerokości obiektu mostowego pomiędzy punktami mocowań want. Podpory będą wykonane z klatek (elementów przestrzennych kratowych) z rur stalowych.

Zakładamy, że przewidziane do podparcia elementy zostaną na tym etapie ustawione w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie ich do właściwych prac naprawczych. Należy dodać, ze na obecnym etapie podparcie zostanie wykonane w sposób nie naruszający statyki obiektu mostowego na zasadzie tzw. „ wybranych luzów" tj. bez wywierania jakichkolwiek sił na sam obiekt mostowy. W ramach podparcia zostaną przygotowane również odpowiednie miejsca na ustawienie w przyszłości urządzeń wspierających proces naprawczy.

Z uwagi konieczność prowadzenia prac zarówno na bulwarach jak w korycie rz. Brdy prace będą miały różny stopień skomplikowania. Pierwotnie zakładano użycie do realizacji podpór w wodzie wykorzystanie sprzętu pływającego , jednak z uwagi na panujące obecnie warunki atmosferyczne, skute lodem miejsca przestoju holowników przez pierwszy okres realizacji nie będziemy mogli wykorzystać do prac związanych z wznoszeniem podpór sprzętu pływającego. Aby zrealizować zamierzenie podparcia pomimo trudnych warunków pogodowych prawdopodobnie przystąpimy do wykonania tymczasowych wygrodzeń w nurcie rzeki z wykorzystaniem typowego sprzętu operującego z brzegów oraz mostu. Z pewnością wykonanie podpór będzie związane z rozbiórką fragmentów nabrzeża, bulwarów.

Obecnie kompletujemy zestaw niezbędnych dokumentów w celu zaproszenia do negocjacji w trybie bezprzetargowym potencjalnego Wykonawcę prac. Taki tryb działania pozwoli na szybsze zrealizowanie prac i zapobiegniecie możliwym dalszym uszkodzeniom obiektu.

2. Zmiana organizacji ruchu przy rondzie Bernardyńskim

Zgodnie z obietnicą i w celu minimalizowania utrudnień drogowych w tej części miasta, dnia 5 lutego otwarta dla ruchu pojazdów została ul. Toruńską - od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.

Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie ul. Kujawskiej, wdrożony zostanie również II etap tego zadania, czyli otwarcie dla ruchu ul. Toruńskiej w kierunku ronda Bernardyńskiego.
OBECNIE OTWARTY ZOSTAŁ ODCINEK ul. TORUŃSKIEJ od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.

3. Bieżące działania utrzymaniowe 
Obecne niesprzyjające warunki pogodowe, częste opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz temperatury ujemne, powodują odkładanie się pokrywy śnieżnej na zamkniętym mocie Uniwersyteckim. Zalegający śnieg, a szczególnie jego kilkudniowy odkład obciąża konstrukcję mostu zależnie od grubości od kilku do kilkudziesięciu kilogramów na 1 m2.
Tym samym w świetle posiadanej ekspertyzy mówiącej o wystąpieniu awarii węzłów mocujących już pod własnym ciężarem mostu zmuszeni jesteśmy pilnie do przeciwdziałania dodatkowym obciążeniom śniegiem.

Czytaj więcej...Niezwłocznie przystępujemy do odśnieżenia konstrukcji mostu oraz zabezpieczenia nawierzchni odpowiednimi środkami chemii drogowej.

Prace związane z odśnieżaniem są już prowadzone ręcznie oraz z wykorzystaniem lekkiego sprzętu dotychczas wykorzystywanego przy pracach na nawierzchniach chodników.
Działania będziemy prowadzić sukcesywne z częstotliwością dostosowaną do opadów śniegu.

4. Informacja na temat doniesień medialnych o udziale Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu Uniwersyteckiego

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi roli Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu Uniwersyteckiego, oraz przekazywanymi informacjami o obecnym zaproszeniu tej jednostki przez Transprojekt Gdański do współpracy przy ocenie zaistniałego stanu mostu Uniwersyteckiego informujemy, że:

- Politechnika Gdańska brała czynny udział na etapie realizacji mostu Uniwersyteckiego w latach 2010-2013, o czym informowała m.in. na łamach branżowej prasy ogólnopolskiej

- nieprawdą jest, że Politechnika Gdańska otrzymała informacje o uszkodzeniu mostu Uniwersyteckiego dopiero po jego zamknięciu w styczniu 2021 roku, ponieważ już w lipcu 2020 roku została poinformowana przez projektanta mostu Tadeusza Stefanowskiego o problemie z mocowaniem want, a w dniu 11 lipca 2020 roku przedstawiciel Politechniki brał czynny udział w spotkaniu w siedzibie ZDMiKP - pisaliśmy o tym TUTAJ

DOKUMENTY / PISMA / ZAŁĄCZNIKI:

-  Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego przekazane do Rektora Politechniki Gdańskiej Pana Krzysztofa Wilde - z dnia 02.luty 2021 roku –TREŚĆ PISMA

- Odpowiedź Rektora PG do Prezydenta Miasta Bydgoszczy - z dnia 04 lutego 2021 roku - TREŚĆ PISMA

- Odpowiedź Prezydenta Miasta Bydgoszczy na otrzymane stanoiwsko Politechniki Gdańskiej - z dnia 05 lutego 2021 roku - TREŚĆ PISMA

Dotyczy: oświadczenia Politechniki Gdańskiej przesłanego dnia 04.02.2021 roku do bydgoskich dziennikarzy. MATERIAŁ PRASOWY


Pragniemy poinformować, że dopiero po otrzymaniu oficjalnego stanowiska Politechniki Gdańskiej, skierowanego do Urzędu Miasta Bydgoszczy lub ZDMiKP, będziemy mogli się odnieść szczegółowo do poruszanych w nim kwestii.
Dziś (tj. 04.02)j mamy jedynie fragment niepodpisanego stanowiska, które nie zostało zadresowane do UM i ZDMiKP oraz nie znamy nawet jego autora.
Zapoznając się z zamieszczonym przez dziennikarzy materiałem, pragniemy zauważyć, że kolejne pisma Rzecznika Politechniki Gdańskiej, są sprzeczne z wcześniej przesyłanymi materiałami.
Dotychczasowe stanowisko Uczelni mówiło o „przedwczesnej decyzji ZDMiKP w sprawie zamknięcia mostu", a dzisiaj w swoim stanowisku informują, że „obiekt można było zamknąć jeszcze wcześniej" czy też podjąć inne działania.

W związku z nieoficjalnym stanowiskiem Politechniki Gdańskiej przekazanym za pośrednictwem dziennikarzy (w dniu 4 lutego 2021 roku) informujemy, że:

Przygotowany raport opracowany przez prof. PG Krzysztofa Żółtowskiego dotyczący pomiaru naciągu want Mostu Uniwersyteckiego stał się podstawą spotkania, zorganizowanego w formie videokonferencji, w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Miasta Bydgoszczy, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznych oraz Inspektora Nadzoru uczestniczyli też: autor opracowania prof. PG Krzysztof Żółtowski, przedstawiciel Wykonawcy p. Marek Gotowski, przedstawiciel firmy projektowej Transprojekt Gdański: Pani Ewa Kordek Klenowska oraz projektant: pan Tadeusz Stefanowski.
Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z problematyką mostu oraz wypracowanie wstępnego stanowiska co do przyjęcia słuszności dalszego kierunku działania. Strony spotkania ustaliły, że wykazaną zmianę zakotwień want należy poddać szczegółowej ocenie – co przedstawione zostało później w raporcie finalnym.

Strony spotkania ustaliły również, iż w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, do czasu jednoznacznego przesądzenia, należy ograniczyć na moście ruch pojazdów ciężarowych . Co niezwłocznie zarządca mostu - ZDMiKP uczynił dnia 22 sierpnia 2020 roku.

Z posiadanych przez ZDMiKP informacji wynika, że projektant mostu Uniwersyteckiego Pan Tadeusz Stefanowski w dniach 11-12 sierpnia 2020 roku poinformował Przedstawicieli Politechniki Gdańskiej o przedmiotowym problemie.

W związku z powyższym pragniemy zauważyć, że wszelkie podjęte deyzje były i są podejmowane w szerokim gronie specjalistów oraz osób bezpośrednio związanych z budową bydgoskiej przeprawy.
Podważanie więc przedmiotowych decyzji, uważamy za bezzasadne.

Strona 6 z 281