RR-5Zamawiamy dokumentację projektową niezbędną do przebudowy ronda Jagiellonów. Projekt uwzględni szereg rozwiązań wypracowanych w trakcie konsultacji społecznych, m.in. rynny dla rowerów czy zmiany poprawiające bezpieczeństwo. Przebudowa ronda to jeden z elementów pakietu działań, związanych z poprawą dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.

RR-6W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja nowych rozwiązań. Była ona przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. W ich trakcie wprowadzonych zostało wiele ważnych zmian proponowanych przez mieszkańców.

Teraz zlecamy wykonanie dokumentacji projektowej. Projektant będzie zobowiązany m.in. do przygotowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów i z uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Wstępnie zakładamy, że kompletną dokumentacją Miasto będzie dysponować do końca 2026 roku.

RR-77Rozwiązania wypracowane z mieszkańcami
Koncepcja, która jest podstawą dla prac projektowych zakłada się wykonanie ośmiu wind.
Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.
Po konsultacjach projektant uwzględnił część uwag mieszkańców.

RR-1010W ramach inwestycji wybudowane zostaną łagodne zjazdy (pochylnie bez schodów) na dwóch przeciwległych ćwiartkach skrzyżowania: północny-wschód (przy Banku Pocztowym) oraz południowy-zachód (budynki pocztowe). Poprawi to komfort poruszania się na ważnym kierunku i będzie stanowiło alternatywę dla wind w sytuacjach kryzysowych. 

Zdecydowanie odrzucone zostały pomysły zakładające jakiekolwiek wyburzenia w celu wygospodarowania terenu na dodatkową infrastrukturę. Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania. Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.

RR-99Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów i wind na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania – to rozwiązanie od początku zakładał projektant. Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa. Wszystkie schody zostaną po konsultacjach wyposażone w tak zwane rynny dla rowerów.

Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji. Na peronach tramwajowych, założono proste rozwiązania z częściowym zadaszeniem w postaci zieleni.

RR-1111Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni.
Po konsultacjach zielony obszar skrzyżowania będzie jeszcze większy.

Konsultacje pozwoliły też rozwiać wiele wątpliwości dotyczących innych kwestii podnoszonych przez mieszkańców.
Projektant podkreślał, że zielone torowisko w tak ważnym węźle zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym.

Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów wzdłuż ul. Jagiellońskiej. 
W ocenie ekspertów przy braku możliwości ich funkcjonalnego połączenia to lepsze rozwiązania niż fragmenty wydzielonych dróg bez przejazdów. Decydujący głos w tej sprawie oddaliśmy Zespołowi ds. Polityki Rowerowej, który analizował również to rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa.

RR-88Warto podkreślić, że projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów, już na wstępnym etapie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego - np. dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

RR-197Dokładnie analizowany był także pomysł wyznaczenia przejść naziemnych. Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum. W konsultacjach projektanci jednocześnie spotykali się z propozycjami budowy przejść naziemnych jak i głosami krytykującymi takie rozwiązanie.

Projektanci podkreślali również, że należy mieć na uwadze, że wokół placu Teatralnego i na ul. Gdańskiej (plac Praw Kobiet) powstają kolejne przystanki wiedeńskie, które jeszcze bardziej poprawią komunikacyjną dostępność analizowanego obszaru, bez konieczności korzystania z wind. Bydgoszcz zdecydowała się również na całkowitą wymianę taboru tramwajowego.

RR-4Pomogą nam unijne fundusze
Na prace projektowe i budowlane planujemy wykorzystać między innymi Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 40 mln zł.