1. Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr XII/213/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2019 r., poz. 3352)

2. Abonament przysługuje:
• właścicielom pojazdów lub ich użytkownikom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w granicach strefy płatnego parkowania.

3. Rodzaje abonamentów dla pojazdu mieszkańca:
• na wskazany pojazd mieszkańca – ważny w całej Podstrefie miejsca zameldowania
• na wskazany pojazd mieszkańca – ważny na ulicy zameldowania w granicach danej Podstrefy

4. Abonament dla pojazdu mieszkańca składa się z:
• karty abonamentowej oraz:
• zakupionego w kasach znaczka na wybrany okres

5. Wymagane dokumenty w celu uzyskania karty abonamentowej dla pojazdów mieszkańca :
• dowód rejestracyjny pojazdu - do wglądu,
• dokument tożsamości właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzający miejsce zameldowania w granicach strefy - do wglądu,
• zaświadczenie z Biura Ewidencji Ludności, w przypadku czasowego zameldowania w granicach strefy - do wglądu,
• oryginał umowy cywilno-prawnej (w przypadku użytkowania pojazdu niebędącego własnością wnioskodawcy) poświadczonej przez notariusza. - do wglądu (dotyczy umowy leasingu, najmu lub innej odpłatnej umowy, umowy przewłaszczenia bądź umowy użyczenia pojazdu).

6. Opłaty
• Wydanie karty abonamentowej jest wolne od opłat

7. Miejsce uzyskania karty abonamentowej i zakupu znaczka

• Kasa biletowa - ul. Gdańska 47 (biurowiec BSS Społem I piętro), czynna w dni robocze w godz. 9.00 -16.00, tel. 52 322-71-75,
• Kasa biletowa – ul. Zygmunta Augusta 10, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.30, , tel.52 582-27-08,
• Kasa biletowa - ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00, tel. 52 582-27-53,
• Kasa biletowa - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99,

8. Termin i sposób załatwienia sprawy
• na miejscu po przedłożeniu wymaganych dokumentów

9. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz,
ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

10. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego