Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (DZ.U. z 2017r poz.784)

Wymagane dokumenty:
 1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
  1. Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
   • Parametry geometrii drogi;
  3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w  przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres  planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. Nazwisko i podpis projektanta.


Termin załatwienia sprawy:
 • Do 30 dni od daty założenia projektu z możliwością przedłużenia terminu z uwagi na złożoność tematu w porozumieniu z projektantem

Jednostka odpowiedzialna:
 • Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego ZDMiKP ul Toruńska 174a Bydgoszcz tel. (52) 582 27 35 lub 84.

Tryb odwoławczy:
 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje:
 1. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.
 2. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie: 
  1. komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;
 3. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać: 
  1. dołączenia do projektu:   
   • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
   • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
  2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu w szczególności w sytuacji, gdy projekt:
   • dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne zarządy drogi;
   • dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne organy zarządzające ruchem.
     

Rozpatrywanie
 projektów organizacji ruchu

Krok po kroku:
1. Należy pobrać Druk nr 1 i Druk nr 1a i po czytelnym ich wypełnieniu podpisać wnioski.
2. Do wniosków należy dołączyć projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017r poz.784)  (w liczbie co najmniej dwóch egzemplarzy) wraz z wymaganymi opiniami, przy czym wszystkie załączniki winny być oryginalne.
3. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy dołączyć opinię komendanta Policji w przypadku projektów obejmujących drogi o kategorii powiatowej, wojewódzkiej, krajowej; (opinia Komendanta Policji nie jest wymagana
w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne
oraz w przypadku projektu uproszczonego).
4. Należy udać się do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz) w celu złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami. Wnioski mogą być wysłane na w/w adres pocztą.
5. Przy składaniu wniosków w siedzibie ZDMiKP wydane zostanie potwierdzenie złożenia dokumentów.
6. W sprawie rozpatrywanego złożonego projektu organizacji ruchu, należy kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Inżynierii Ruchu ZDMiKP
tel. 52 582 27 35.
7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu wraz z opinią należy odebrać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz)
8.Jednostka wdrażająca projekt organizacji ruchu przed jej wprowadzeniem zobligowana jest z, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem zawiadomić
o powyższym organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Policji.
W tym celu należy wybrać odpowiedni druk zawiadomienia (Druk nr 2, Druk nr 3, Druk nr 4)
9.  W przypadku planowanego wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
na podstawie projektu uproszczonego, o terminie wprowadzenia organizacji ruchu jednostka wdrażająca musi zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Policji, co najmniej na 24 h przed ich rozpoczęciem. Taka organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem. W tym celu należy wybrać odpowiedni druk zawiadomienia.
Druki:
    1. Druk nr 1 – wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
    2. Druk nr 1a – wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu
    3. Druk nr 2 – zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu
    4. Druk nr 3 – zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu
    5. Druk nr 4 – zawiadomienie o przywróceniu /wprowadzeniu stałej organizacji   
                    ruchu po likwidacji czasowej organizacji ruchu