Zasady korzystania przez Przewoźnika z przystanków publicznej komunikacji autobusowej w ramach prowadzonych w granicach miasta Bydgoszczy regularnych przewozów osób liniami komunikacyjnymi.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236,poz. 2008,z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz.U. Nr 12, poz. 79),


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Wykaz linii, zgłaszanych do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków (załącznik nr 1)


Opłaty:

 • Wniosek wolny od opłaty skarbowej


Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznejw Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85 – 844 Bydgoszcz pokój nr 301, tel. (052)582 27 62


Tryb odwoławczy:

 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek11.pdf)Wniosek[ ]28 kB
Pobierz plik (wniosek12.pdf)załącznik 1[ ]13 kB