REGULAMIN

Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy 

(tekst ujednolicony - ważny od 21.06. 2019 r.)

§ 1

1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady funkcjonowania systemu płatnego parkowania, w tym pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Bydgoszczy, w granicach obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) abonament:
a) abonament miesięczny dla pojazdu o napędzie hybrydowym – uprawniający do parkowania
w SPP w danej Podstrefie w czasie jego ważności, potwierdzony znaczkiem zakupionym w kasie ZDMiKP ważnym wraz z kartą abonamentową wydaną na określony pojazd.
b) abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca - miesięczne uprawnienie mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP, do parkowania w SPP w danej Podstrefie, potwierdzone znaczkiem zakupionym w kasie ZDMiKP ważnym wraz z kartą abonamentową wydaną na określony pojazd lub potwierdzone odpowiednim abonamentem zakupionym
za pośrednictwem serwisu www,
c) abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca ważny na ulicy zameldowania - miesięczne,
3 – miesięczne, 6 – miesięczne lub 12 – miesięczne uprawnienie mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP, do parkowania w SPP w danej Podstrefie na ulicy zameldowania, potwierdzone znaczkiem zakupionym w kasie ZDMiKP ważnym wraz z kartą abonamentową wydaną na określony pojazd lub potwierdzone odpowiednim abonamentem zakupionym za pośrednictwem serwisu www;
2) Biuro SPP - komórka organizacyjna Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy;
3) identyfikator osoby niepełnosprawnej – dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania w SPP określonym w nim pojazdem, ważny wraz z wymienioną w nim kartą parkingową przez czas jej ważności;
4) identyfikator systemu płatności mobilnych - nośnik umożliwiający potwierdzenie uiszczenia opłaty parkingowej;
5) kasy ZDMiKP – wydzielone punkty sprzedaży zajmujące się dystrybucją znaczków
do abonamentów;
6) karta abonamentowa – dokument określający rodzaj abonamentu i zakres jego stosowania, ważna na dany pojazd z jego marką i numerem rejestracyjnym, wydawana w kasach ZDMiKP właścicielowi pojazdu lub innym osobom wg zasad określonych w Regulaminie, potwierdzająca wraz zakupionym znaczkiem uprawnienie do parkowania w SPP;
7) karta parkingowa - dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej;
8) kontroler SPP - pracownik służby parkingowej Biura SPP, posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za parkowanie i wystawiania zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty;
9) koperta - opłacone miejsce postojowe zastrzeżone na prawach wyłączności z wyłączeniem Podstrefy C;
10) parkomat - urządzenie inkasująco - rejestrujące, wydające za opłatą bilet na określony czas parkowania;
11) Podstrefa – wydzielona część SPP przeznaczona do parkowania pojazdów;
12) SPP - Strefa Płatnego Parkowania;
13) system płatności mobilnych - system autoryzacji i rozliczeń, w którym do wnoszenia opłat wykorzystywany jest telefon komórkowy;
14) umowa cywilno-prawna - umowa leasingu, najmu lub inna odpłatna umowa, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu, bądź umowa użyczenia pojazdu, zawarte w formie pisemnej z podpisami stron poświadczonymi przez notariusza;
15) zawiadomienie - dokument wystawiony przez kontrolera SPP, zawiadamiający o nałożeniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie wymaganej opłaty;
16) ZDMiKP – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
17) serwis www - internetowy serwis sprzedaży abonamentów.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2.

1. Posiadacze pojazdów samochodowych obowiązani są do ponoszenia opłat za parkowanie w SPP w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00.
2. Opłaty za parkowanie nie obowiązują w soboty i niedziele, ani w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

§ 3.

1. Opłaty obowiązują za parkowanie w miejscach wyznaczonych w SPP. Granice SPP oznakowane są przy wjazdach znakami D-44 (strefa parkowania), z dodatkową informacją o właściwej Podstrefie, a przy wyjazdach znakami D-45 (koniec strefy parkowania).
2. Parkowanie taksówek w SPP, poza wyznaczonymi dla nich miejscami, nie jest zwolnione
od opłat.
3. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia w SPP nie jest zwolnione od opłat.

§ 4.

Wysokość opłat określona jest w załącznikach Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do uchwały i jest zróżnicowana w zależności od parkowania w określonej Podstrefie.

§ 5.

1. Opłaty za parkowanie pojazdów w SPP można uiszczać w następujący sposób:
1) poprzez zakup biletu w parkomacie;
2) u kontrolera SPP, w przypadku niedziałania systemu sprzedaży biletów w parkomatach,
3) poprzez system płatności mobilnych;
4) poprzez wykupienie określonego rodzaju abonamentu w kasach ZDMiKP lub za pośrednictwem serwisu www;
5) poprzez wykupienie na określony czas stanowiska postojowego ("koperty").

2. Sprzedaż znaczków do abonamentów na dany miesiąc prowadzona jest z wyprzedzeniem do 10 dni przed rozpoczęciem okresu ich ważności, a znaczków do abonamentów na dłuższe okresy z wyprzedzeniem do 30 dni przed rozpoczęciem okresu ich ważności.

Rozdział 2

Realizacja opłat za parkowanie w SPP

§ 6.

Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd w SPP jest opłacenie czasu postoju (dotyczy opłat o stawce niezerowej) w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz pobranie biletu (niezależnie czy opłata objęta jest stawką zerową czy niezerową).

§ 7.

1. Opłacenie postoju oraz pobranie biletu w parkomacie (niezależnie czy opłata objęta jest stawką zerową czy niezerową) powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP, z góry za cały przewidywany czas postoju. Z obowiązku z tego wyłącza się pojazdy określone w załączniku
Nr 6 pkt. 13,15,16, w załączniku Nr 7 pkt. 13,15,16 oraz załączniku Nr 8 pkt. 8,9,10.
2. Uiszczenie opłaty w systemie płatności mobilnych powinno nastąpić niezwłocznie
po zaparkowaniu pojazdu przez wybranie numeru uruchamiającego naliczanie opłaty.
3. W przypadku niesprawności parkomatu kierowca powinien wykupić bilet w innym parkomacie.
4. Bilet z parkomatu, określony rodzaj karty abonamentowej z dołączonym ważnym znaczkiem jako dowodu uiszczenia opłaty, identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z kartą parkingową lub kartę parkingową należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób widoczny umożliwiający swobodne odczytanie treści i stwierdzenie ich ważności. W razie parkowania na podstawie abonamentu zakupionego za pośrednictwem serwisu www, wyłożenie w pojeździe potwierdzenia transakcji
z systemu nie jest wymagane. W tym przypadku, weryfikacja ważności abonamentu dokonywana będzie przez kontrolerów z wykorzystaniem czytników kontrolerskich.
5. Identyfikator systemu płatności mobilnych należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób umożliwiający kontrolerowi SPP sprawdzenie uiszczenia opłaty.
6. Opłaty uiszczone w wysokości obowiązującej w Podstrefie A i Podstrefie C, z wyłączeniem „abonamentu miesięcznego dla pojazdu mieszkańca ważnego na ulicy zameldowania", uprawniają
do parkowania w wyznaczonych miejscach w całej SPP.
7. Opłaty uiszczone w wysokości obowiązującej w Podstrefie B uprawniają do parkowania
w wyznaczonych miejscach tylko w Podstrefie B.

§ 8.

1. Zakupiony dany rodzaj abonamentu uprawnia, w okresie jego ważności, do parkowania
w SPP wg zakresu wynikającego z otrzymanej karty abonamentowej wydawanej na określony pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykupienie abonamentu nie uprawnia do określonego miejsca parkingowego, ani nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
3. W przypadku utraty abonamentu wydaje się w jego miejsce na ten sam pojazd duplikat.
4. Zwraca się, na wniosek właściciela pojazdu, opłaty za abonamenty zakupione na okresy dłuższe niż miesiąc, w przypadku:
1) zbycia pojazdu,
2) kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji,
3) wyrejestrowania pojazdu.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 posiadaczowi abonamentu zwraca się opłatę od dnia zwrotu abonamentu w biurze SPP lub od dnia zgłoszenia Policji kradzieży pojazdu, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części uiszczonej opłaty. W razie zakupu abonamentu przez serwis www, za datę zwrotu abonamentu uznaje się dzień złożenia odpowiedniego wniosku w biurze SPP.
6. Uprawnienie wynikające z abonamentu można przenieść na inny pojazd właściciela na jego pisemny wniosek i za zwrotem abonamentu.

§ 9.

1. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca oraz abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca ważny na ulicy zameldowania przysługuje osobom, zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalu mieszkalnym usytuowanym na ulicach znajdujących się w granicach SPP, będącym właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, których prawo własności potwierdzone jest wpisem
w dowodzie rejestracyjnym, bądź osobom będącym użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilno-prawnej.
2. Osoby, o których mowa w ust 1, w celu zakupu abonamentu miesięcznego dla pojazdu mieszkańca lub abonamentu miesięcznego dla pojazdu mieszkańca ważnego na ulicy zameldowania, przedstawiają w oryginale następujące dokumenty:
1) dowód rejestracyjny pojazdu,
2) oryginał umowy cywilno-prawnej,
3) dokument tożsamości, z którego wynika miejsce zameldowania,
4) w przypadku zameldowania czasowego – zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy.
3. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca uprawnia, wraz z kartą abonamentową wydaną na określony pojazd, do parkowania w wyznaczonych miejscach w całej Podstrefie, w której jest zameldowany mieszkaniec, z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 6 i 7.
4. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca ważny na ulicy zameldowania uprawnia, wraz z kartą abonamentową wydaną na określony pojazd, do parkowania w SPP w wyznaczonych miejscach na ulicy przy której zameldowana jest osoba uprawniona do otrzymania abonamentu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku przebiegu ulicy przez Podstrefę A i Podstrefę B, zakupiony „abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca ważny na ulicy zameldowania" w wysokości obowiązującej
w Podstrefie A, uprawnia do parkowania na całej długości tej ulicy w SPP, a zakupiony w wysokości obowiązującej w Podstrefie B do parkowania na tej ulicy, tylko na odcinku przebiegającym w Podstrefie B.
6. Uprawnienia o których mowa w ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio przy korzystaniu
z abonamentu zakupionego za pośrednictwem serwisu www.

§ 10.

1. Identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z ważną kartą parkingową, uprawnia jego właściciela do bezpłatnego parkowania pojazdu w SPP.
2. Identyfikator osoby niepełnosprawnej może uzyskać, po złożeniu wniosku w ZDMiKP, osoba posiadająca kartę parkingową wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub równoważnym, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, której prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź będąca użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilno-prawnej.
3. Identyfikator osoby niepełnosprawnej mogą uzyskać, po złożeniu wniosku w ZDMiKP, opiekunowie prawni osoby niepełnosprawnej posiadającej ważną kartę parkingową, wydaną
na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności bądź równoważnym, będący właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź będący użytkownikiem pojazdu
na podstawie odpowiedniej umowy cywilno-prawnej.
4. Identyfikator osoby niepełnosprawnej może uzyskać, po złożeniu wniosku w ZDMiKP, dyrektor placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, posiadającej ważną kartę parkingową.
5. Osoby niepełnosprawne, opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych bądź dyrektor placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mogą wnioskować o jeden identyfikator, na jeden pojazd, wydany do jednej karty parkingowej.
6. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, wraz z wnioskiem o wydanie identyfikatora osoby niepełnosprawnej, przedstawiają w oryginale następujące dokumenty:
1) kartę parkingową,
2) dowód rejestracyjny pojazdu,
3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub równoważne,
4) w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej, oryginał umowy dotyczącej pojazdu na który ma być wydany identyfikator, zawartej przez wnioskodawcę występującego o wydanie identyfikatora oraz jej kopię, która jest pozostawiana w aktach sprawy.
7. Dyrektor placówki składając wniosek o wydanie identyfikatora przedstawia w oryginale następujące dokumenty:
1) kartę parkingową wydaną placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
2) upoważnienie do reprezentowania placówki i składania oświadczeń w jej imieniu,
3) w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej, oryginał dotyczący pojazdu na który ma być wydany identyfikator, zawartej przez wnioskodawcę występującego o wydanie identyfikatora oraz jej kopię, która jest pozostawiana w aktach sprawy.
8. W przypadku zmiany pojazdu, należy zwrócić wydany identyfikator osoby niepełnosprawnej.
9. W przypadku zagubienia lub kradzieży identyfikatora osoby niepełnosprawnej duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd.
10. Występując o wydanie duplikatu należy złożyć oświadczenie, pod odpowiedzialnością karną
za składanie fałszywych zeznań, o zagubieniu lub kradzieży identyfikatora osoby niepełnosprawnej.
11. Identyfikator osoby niepełnosprawnej wydawany jest na okres ważności karty parkingowej, jednakże nie dłużej niż na jeden rok kalendarzowy.

§ 11.

Karta parkingowa uprawnia do parkowania w SPP, bez obowiązku uiszczania opłaty, wyłącznie na miejscach wyznaczonych znakami D-18a z tabliczką T-29. Parkowanie poza wyznaczonymi w ten sposób miejscami zobowiązuje do uiszczania opłat na ogólnych zasadach.

§ 12.

1. Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego ("koperty") przysługuje parkującemu na podstawie umowy zawartej z ZDMiKP, określającej warunki parkowania. Liczba "kopert" jest limitowana.
2. Zajęcie "koperty" przez inne pojazdy, niż pojazdy osób uprawnionych, nie stanowi podstawy
do roszczeń wobec Miasta Bydgoszczy.

Rozdział 3

Sankcje za niewłaściwe parkowanie w SPP

§ 13.

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową
w wysokości 50,00 PLN.
2. Równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty jest:
1) parkowanie pojazdu po upływie czasu za jaki uiszczono opłatę,
2) parkowanie pojazdu na ulicy lub w Podstrefie, których nie dotyczy dany abonament,
3) parkowanie innego pojazdu, niż oznaczony w karcie abonamentowej lub podany do systemu przy zakupie abonamentu za pośrednictwem serwisu www,
4) parkowanie pojazdu po upływie czasu określonego na bilecie,
5) parkowanie pojazdu bez pobrania biletu, o którym mowa w załączniku Nr 8 pkt.1.
3. Zawiadomienie o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty wystawia kontroler SPP
i umieszcza je za wycieraczką samochodu.
4. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
5. Opłatę dodatkową uiszcza się w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w kasach ZDMiKP lub przelewem na rachunek bankowy podany na druku zawiadomienia.
6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu - opłatę pobiera się w zmniejszonej wysokości 30,00 PLN (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na konto ZDMiKP).
7. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 14.

1.Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:
1) okazania biletu zakupionego w parkomacie, potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu, którego zawiadomienie o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty dotyczy,
2) podania numeru transakcji, którą opłacono parkowanie z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych,
3) okazania abonamentu ważnego w dniu wystawienia zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty,
4) okazania ważnej karty parkingowej lub ważnej karty parkingowej wraz z wydanym do niej, przed dniem wystawienia zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty, identyfikatorem osoby niepełnosprawnej,
5) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej,
2. Anulowania opłaty dodatkowej dokonuje się bezpośrednio w Biurze SPP lub w następstwie uznania pisemnej reklamacji składanej w siedzibie ZDMiKP.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr XII/213/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
(Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2019 r., poz. 3352).