I.   Wydawanie zaświadczeń dla operatorów na wykonywanie regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r.. poz. 2136 tj.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r., poz. 451 z późn.zm.).
 • Uchwała nr IX/55/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca Statut Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 85 poz. 627).

Wymagane dokumenty:

W przypadku składania wniosku na wykonywanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie drogowym dotyczącego wydania zaświadczenia(wtórnika zaświadczenia), zmiany zaświadczenia lub zmiany rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zaświadczenia:

 • Wniosek
 • Poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kserokopia odpisu decyzji o nadaniu numeru NIP w przypadku kiedy numer NIP nie jest uwidoczniony w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Ustanowione pełnomocnictwo do reprezentowania operatora, zgodnie z treścią pkt. 6 przedmiotowego wniosku.  

Opłaty:

Opłaty zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. z 2011r., Nr 40, poz. 205 z późn.zm.).

Termin załatwienia sprawy:

 • Nie dotyczy.      

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, pokój nr 312, tel. (52) 582 27 64

Tryb odwoławczy:

 • Nie dotyczy.

  

II.  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 2200 tj.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1983 tj.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r., poz. 451 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2017r., poz. 1605 tj.).  
 • Uchwała Nr LXIV/1213/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 29 poz. 463).
 • Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WOA.I.0052.29.2015 z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wymagane dokumenty:

W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu w krajowym transporcie zbiorowym:

 • Wniosek.
 • Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (sporządzone na kopii planu miasta lub mapy topograficznej w skali min. 1:25000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz, a na kopii mapy w skali min. 1:300 000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski).
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (załącznik nr 1 do zakładki ”Przewóz osób w krajowym transporcie drogowym”).
 • Cennik (zgodny z warunkami określonymi w art. 18b ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym)
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (załącznik nr 2 do zakładki ”Przewóz osób w krajowym transporcie drogowym”).

 

W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu w krajowym transporcie zbiorowym:

 • Wniosek.
 • Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (sporządzone na kopii planu miasta lub mapy topograficznej w skali min. 1:25000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz, a na kopii mapy w skali min. 1:300 000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski).
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Opłaty:

Opłaty zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916),

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.      

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, pokój nr 313, tel. (52)582 27 28

Tryb odwoławczy:

 • Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz art.129 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, od wydanego zezwolenia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia.