ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

HANDEL – wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów budowlanych (kiosków), stoisk handlowych, w pasie drogowym i naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (kiosków), stoisk handlowych .

Podstawa Prawna
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481), Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego z dnia 23 listopada 2011r. Nr XVII/318/11 publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281 poz. 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych (kiosków), stoisk handlowych i naliczenie opłat winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
  • termin zajęcia pasa drogowego
  • powierzchnią obiektu budowlanego (kiosku), stoiska handlowego
  • kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za obiekt budowlany (kiosk), stoisko handlowe


Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego (kiosku), stoiska handlowego
 • opinię Plastyka Miejskiego w sprawie estetyki
 • opinię konserwatora zabytków (dla obszaru objetego ochroną zabytków)


Opłaty

 • wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 24 lub 73.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za po pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

 • 14 dni przed upływem ważności zezwolenia strona winna złożyć nowy wniosek i uzyskać zezwolenie na wnioskowany okres.