Wykaz osób uprawnionych do ulg

 

w opłatach za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego
w Bydgoszczy oraz sposób dokumentowania tych uprawnień.
(obowiązuje od 01 stycznia 2022r.)
 

 

I. Osoby uprawnione do ulgi 100%

Dokumenty poświadczające uprawnienie

1. Posłowie i senatorowie.

Legitymacja parlamentarzysty (poselska lub senatorska).

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich przewodnicy (tylko opiekujący się inwalidą I grupy)

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego), a w przypadku przewodników tych osób, poprzez wskazanie przewodnika przez osobę uprawnioną.

3.Kombatanci i osoby represjonowane będące inwalidami wojennymi i wojskowymi oraz ich przewodnicy (tylko opiekujący się inwalidą I grupy)

Legitymacja wydana przez organ rentowy, a przypadku przewodników tych osób, poprzez wskazanie przewodnika przez osobę uprawnioną.

4. Dzieci do ukończenia 4 roku życia

Oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim podczas przejazdu.

5. Osoby, które ukończyły 65 rok życia

Dokument tożsamości umożliwiający ustalenie wieku osoby uprawnionej

6. Dzieci i młodzież, będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia

Jeden z niżej wymienionych ważnych dokumentów:

a) orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

b) orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

c) legitymacja wydana przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej lub legitymacji wydanej przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,

d) legitymacja przedszkolna (wzór MEN-I/5) lub zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

e) legitymacja szkolna (wzór MEN-I/3-N, MEN-I/4-N/2 lub ART/101/n),

w przypadku osób powyżej 21 roku życia do ukończenia 25 roku życia, tylko na podstawie legitymacji (wzór MEN-I/3-N, MEN-I/4-N lub ART/101/n).

7.Pełnoletni opiekun osób wymienionych w pkt. 6, który:

a) podróżuje z uprawnionym,

b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej

Dot. pkt. 7 lit. a - dowód tożsamości opiekuna wraz z dokumentem osoby podlegającej opiece,

Dot. pkt. 7 lit. b - zaświadczenie dla jednego z rodziców lub opiekuna dzieci objętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego) wydanego przez placówkę oświatową.

8. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby traktowane na równi z nimi na podstawie odrębnych przepisów prawa

Jeden z niżej wymienionych ważnych dokumentów:

a) orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia stwierdzające inwalidztwo I grupy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

b) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo innego właściwego organu orzekającego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

c) orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej lub legitymacja wydana przez ten organ.

9. Pełnoletni opiekun towarzyszący osobom wymienionym w pkt. 8

Własny dokument tożsamości i dokument potwierdzający uprawnienie osoby podlegającej opiece.

10. Osoby niewidome

Jeden z niżej wymienionych ważnych dokumentów:

a) orzeczenia właściwego zespołu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „04-O”, „O” lub „§26 pkt 1 lit. h” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

b) legitymacji wydanej przez właściwy organ orzekający z wpisem stwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz określającym symbol przyczyny niepełnosprawności, wymieniony w lit. a,

c) ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych.

11. Opiekun towarzyszący osobom wymienionym w pkt. 10 (osoba, która ukończyła 13 lat)

Własny dokument tożsamości i dokument potwierdzający uprawnienie osoby podlegającej opiece.

12. Umundurowani Funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie.

 

13. Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia młodszego chorążego oraz umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej.

 

14. Pasażerowie będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu

Ważny dowód rejestracyjny pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.

15. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice lub opiekunowie z rodzin posiadających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci objętych programem „Bydgoska Rodzina 3+"

Ważna Bydgoska Karta Rodzinna wg obowiązującego wzoru

16. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice lub opiekunowie z rodzin posiadających na utrzymaniu troje dzieci objętych programem „Bydgoska Rodzina 3+" w soboty, niedziele i święta

Ważna Bydgoska Karta Rodzinna wg obowiązującego wzoru

17. Uczestnicy zajęć w ośrodkach wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i osób starszych wraz z jadącym z nimi opiekunem na trasie dom – ośrodek wsparcia - dom

Zaświadczenie potwierdzające uprawnienie osoby objętej ulgą wydawane wspólnie przez ZDMiKP Bydgoszcz i kierownika ośrodka wsparcia dziennego - ważne na okres jednego roku.

18. Osoby głuche po ukończeniu 21 roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a)    ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych, z wpisem stwierdzającym umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b)    orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L, L, § 26 pkt. 1 lit. i wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

c)    legitymacja wydana przez właściwy organ stwierdzający umiarkowany stopień niepełnosprawności, pod warunkiem dokonania wpisu symbolu przyczyny niepełnosprawności wymienionego w lit.b.

19. Zasłużeni honorowi dawcy krwi

kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

mężczyźni, którzy oddali w dowolnym czasie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

Odpowiednia wkładka do legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" osobom, które oddały wymienioną ilość krwi, wydana wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy,

20. Pracownicy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bilet wolnej jazdy wydany wspólnie przez MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy i ZDMiKP w Bydgoszczy

21. Pasażerowie podróżujący w ramach wspólnego biletu algomeracyjnego BiT City.

 

- na podstawie kolejowego aglomeracyjnego biletu jednorazowego BiT City, wystawionego na trasę Toruń – Bydgoszcz lub odwrotnie albo łącznie przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy,
przez 60 minut od czasu wskazanego na bilecie, dowolnymi liniami dziennymi i nocnymi w granicach I strefy biletowej lub

 - na podstawie kolejowego aglomeracyjnego biletu miesięcznego BiT City, wystawionego na trasę Toruń – Bydgoszcz lub odwrotnie albo łącznie przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy,
 wybraną jedną linią dzienną w granicach I strefy biletowej ze wskazanym na bilecie numerem linii i czasem ważności

22. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych do momentu ukończenia szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy.

 

 

na podstawie ważnej legitymacji szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej wydanych według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury oraz spersonalizowanej Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM) z uprawnieniem do ulgi, które zakodowane będzie w wyznaczonych punktach obsługi pasażerów ZDMiKP w godzinach pracy ZDMiKP, po przedłożeniu ważnej legitymacji szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej i dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium

 

23. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych do momentu ukończenia szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, będący wychowankami Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 

na podstawie ważnej legitymacji szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej wydanych według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury oraz spersonalizowanej Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM) z uprawnieniem do ulgi, które zakodowane będzie w wyznaczonych punktach obsługi pasażerów ZDMiKP w godzinach pracy ZDMiKP, po przedłożeniu ważnej legitymacji szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz po wcześniejszym przedłożeniu przez Dyrektora Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, bądź osoby przez niego upoważnionej, wykazu osób uprawnionych

 

24. osoby, o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), według brzmienia tej ustawy w dniu podjęcia niniejszej uchwały

ważna legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

25. osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych w brzmieniu nadanym odpowiednio w art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, poz. 1386, poz. 38, poz. 2120 oraz z 2018 r. poz. 1321 i poz. 138)

Decyzja kierującego Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

26. zasłużeni dawcy przeszczepu

Legitymacja „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wydana przez ministra do spraw zdrowia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej

27. posiadacze, wydanej przez Bydgoskie Centrum Informacji, Bydgoskiej Karty Turysty z opcją korzystania z komunikacji miejskiej

na podstawie kodu QR w aplikacji mobilnej, w okresie ważności pakietu turysty z opcją korzystania z komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.”

II. Osoby uprawnione do ulgi 50% przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych , czasowych i okresowych

Dokumenty poświadczające uprawnienie

1. Dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie przejazdu

2. Dzieci i młodzież szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych objętych polskim systemem oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia

Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określiego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury

3. Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 16 roku życia, nieposiadające obywatelstwa polskiego

Paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek osoby
uprawnionej.

4. Uczniowie i studenci zagranicznych szkół do ukończenia 26 roku życia

Ważna międzynarodowa legitymacja studencka ISIC (International Student Identity Card) lub Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 Student, wydane poza granicami RP.

5. Studenci

Legitymacja studencka ważna na semestr.

6.Uczestnicy studiów doktoranckich

Ważna legitymacja uczestnika studiów doktoranckich.

7a. Emeryci – po ukończeniu odpowiednio: 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn, przed ukończeniem 65 roku życia

Ważna legitymacja emeryta – rencisty wydana przez organy emerytalno-rentowe wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

7b. Osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, przed ukończeniem 65 roku życia

Ważna legitymacja emeryta – rencisty wydana przez organy emerytalno-rentowe wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,

8. Bezrobotni

a) zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, nieposiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jednocześnie korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, wyłącznie w dni robocze w godz. 6.oo - 17.oo

b) pozostali nie wymienieni w pkt. 8 lit. a, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, nieposiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będący mieszkańcami Bydgoszczy, wyłącznie w dniach wyznaczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, w godz. 6.oo – 17.oo

Dot. pkt. 8 lit. a - dokument wydany przez Powiatowy Urząd Pracy
w Bydgoszczy stwierdzający brak prawa osoby bezrobotnej do zasiłku
wraz z kartą aktywności zawodowej wydaną przez właściwy organ pomocy społecznej – ważną w okresie do 2 miesięcy przed dniem kontroli
oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej,

Dot. pkt. 8 lit. b - karta informacyjna mieszkańca Bydgoszczy - osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, wystawiona przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, określająca termin zgłoszenia się w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy lub inny dokument wystawiony przez Powiatowy Urząd Pracy wzywający do stawienia się w dodatkowym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej,

9. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

Ważna decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wydana przez właściwy organ w sprawie świadczeń rodzinnych w Bydgoszczy lub
w gminie z którą zawarto porozumienie o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

10. Wdowy i wdowcy otrzymujący rentę rodzinną

Decyzja organu emerytalno-rentowego o przyznaniu świadczenia wraz
z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.

11. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką w związku z udziałem w działaniach poza granicami RP

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty.

12. Pozostali kombatanci nie wymienieni w pkt. I. 3

Legitymacja wydana przez organ rentowy wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.

III. Osoby uprawnione do ulgi 50% lub 75% przy przejazdach na podstawie biletów miesięcznych lub 30 - dniowych

Dokumenty poświadczające uprawnienie

1. Na podstawie biletów miesięcznych lub 30 – dniowych z ulgą 50% uprawnieni są rodzice lub opiekunowie z rodzin posiadających na utrzymaniu troje dzieci objętych programem „Bydgoska Rodzina 3+"

Ważna Bydgoska Karta Rodzinna wg obowiązującego wzoru z dodatkowym oznaczeniem 3+.

2. Na podstawie biletów miesięcznych lub 30 – dniowych z ulga 75% uprawnione są dzieci i młodzież z rodzin posiadających na utrzymaniu troje dzieci objętych programem „Bydgoska Rodzina 3+"

Ważna Bydgoska Karta Rodzinna wg obowiązującego wzoru z dodatkowym oznaczeniem 3+.

 

na podstawie ważnej legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjalnej (wzór MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2, MEN-I/1 lub ART/100) lub ponadpodstawowej (wzór MEN-I/50a/2, MEN-I/1, MEN-I/2, ART/100 lub ART/102) oraz spersonalizowanej Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM) z uprawnieniem do ulgi, które zakodowane będzie w wyznaczonych punktach obsługi pasażerów ZDMiKP w godzinach pracy ZDMiKP, po przedłożeniu ważnej legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz po wcześniejszym przedłożeniu przez Dyrektora Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, bądź osoby przez niego upoważnionej, wykazu osób uprawnionych