ikea-logoZ informacji uzyskanych w dniu 22 bm. od Wykonawcy przebudowy układu drogowego firmy Betpol S.A. działającego na rzecz Inwestora firmy IKEA planowane jest od 29.08.2014 roku rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przyczółków oraz budową tymczasowych wiaduktów w ciągu ul. Fordońskiej (nad ul. Rejewskiego) które zostaną wykorzystane do przeniesienia ruchu z ul. Fordońskiej na czas realizacji przebudowy węzła drogowego w tym rejonie.


W związku z zaplanowanym zamierzeniem inwestycyjnym od dnia 28.09.2014 roku zamknięty zostanie południowy chodnik ul. Fordońskiej w bezpośredniej bliskości łącznicy ul. Rejewskiego tj. na odcinku od wjazdu na teren dawnej fabryki rowerów „Romet" do ul. Łowickiej oraz odcinek chodnika zlokalizowany pod istniejącymi wiaduktami w kierunku ul. Akademickiej (północnym, C.H. Auchan).
Przejście pieszych po stronie południowej ul. Fordońskiej na kierunku wschód – zachód i odwrotnie pomiędzy ul. Łowicką i wjazdem do dawnego „Rometu" będzie możliwe wyłącznie z wykorzystaniem przejścia po terenie „Rometu" z wykorzystaniem istniejącego tam układu drogowego.
Przejście pieszych na kierunku północno-południowym i odwrotnie przez ul. Fordońską (zamiast dotychczasowego przejścia pod wiaduktem) zostanie poprowadzone przez tymczasowe przejście dla pieszych w poziomie jezdni ul. Fordońskiej. Przejście dla pieszych będzie wyznaczone przez zachodni wlot ulicy Fordońskiej (z kierunku Centrum) i dalej przez kolejną jezdnię ulicy Fordońskiej aż do połączenia z istniejącym ciągiem pieszym po północnej stronie ul. Fordońskiej. Na czas wprowadzonych zmian na nowym przejściu przez ul. Fordońska zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna (modyfikacja obecnej sygnalizacji Fordońska – Łowicka).
Po przeprowadzeniu wstępnych prac zaplanowanych na dzień 28.08.2014 roku Wykonawca przystąpi do wdrażania kolejnego etapu przebudowy węzła drogowego polegającego na wykonaniu przyczółków do obiektów tymczasowych i samych obiektów tymczasowych po których będzie prowadzony ruchu na ciągu ul. Fordońskiej podczas zamknięcia w miejscu obecnych wiaduktów nad ul. Rejewskiego. Budowa przyczółka obiektu tymczasowego wiaduktu po zachodniej stronie ulicy Rejewskiego czym spowoduje brak możliwości wyjazdu pojazdów z ul. Rejewskiego na ul. Fordońską w kierunku Centrum i w kierunku wschodnim (np. do Starego Fordonu). Sytuacja taka potrwa dla wyjeżdżających w prawo do czasu zakończenia budowanej obecnie nowej łącznicy wyprowadzającej ruch w prawo do ul. Fordońskiej.
Zamknięcie łącznicy ul. Rejewskiego od dnia 29.09.2014 roku wyprowadzającej ruch w prawo w kierunku ul. Fordońskiej zbiegnie się w czasie z zamknięciem w tym samym czasie wjazdu dla pojazdów z ul. Akademickiej w ul. Rejewskiego związanego z kontynuacją budowy linii tramwajowej do Fordonu. W tym czasie dojazd do sklepu Auchan z kierunku ul. Akademickiej będzie odbywał się poprzez ul. Jasieniecką.
Podczas zamknięcia wjazdu w ul. Rejewskiego od ul. Akademickiej przez Wykonawcę linii tramwajowej od dnia 29.08.2014 roku wszystkie pojazdy będą zmuszone do poruszania się w kierunku ul. Fordońskiej poprzez ul. Akademicką i ul. Jasieniecką.
Przez najbliższy okres prowadzenia prac związanych z realizacją wiaduktów tymczasowych na ul. Fordońskiej, zamknięcia ul. Fordońskiej w miejscu obecnych wiaduktów oraz budową nowych wiaduktów docelowych dla potrzeb sklepu IKEA będzie zachowany przejazd z ul. Fordońskiej ulicą Rejewskiego tylko w kierunku północnym do ul. Akademickiej.
Podczas opisanych prac związanych z przebudową układu drogowego dla potrzeb sklepu IKEA i budową linii tramwajowej do Fordonu zaplanowano, że komunikacja publiczna w zakresie przebiegu trasy przejazdów poruszająca się dotychczas ulicą Rejewskiego w kierunku Fordonu pozostaje bez zmian, natomiast komunikacja publiczna poruszająca się z kierunku ul. Akademickiej poprzez ul. Rejewskiego w kierunku ul. Fordońskiej od dnia 29.08.2014 roku będzie czasowo skierowana na układ dróg wewnętrznych C.H. Auchan i dalej do ul. Jasienieckiej poprzez którą wyjedzie ostatecznie na ul. Fordońską. Na skrzyżowaniu ul. Fordońskiej i Jasienieckiej zostanie włączona tymczasowa sygnalizacja świetlna usprawniająca włączanie się do ru-chu pojazdów wyjeżdżających z ul. Jasinieckiej.
Przejazd autobusów w kierunku ul. Fordońskiej przez C.H. Auchan potrwa od 29.08.2014 roku do dnia oddania do użytku nowej łącznicy prawoskrętu realizowanej obecnie w ramach przebudowy węzła IKEA. Z uwagi na brak ostatecznego stanowi-ska Wykonawcy określającego datę zakończenia prac o terminie jej oddaniu do użytku poinformujemy w kolejnych komunikatach.
Wjazd z ul. Akademickiej w ul. Rejewskiego w kierunku południowym będzie możliwy tylko dla pojazdów autobusowych komunikacji publicznej, które będą kierowały się na teren C.H. Auchan.
Wyjazd w kierunku wschodnim (np. w kierunku Starego Fordonu) z ulic w obszarze prowadzenia prac: ul. Akademickiej, ul. Jasienieckiej, ul. Rejewskiego (z C.H. Auchan) będzie możliwy tylko poprzez ul. Akademicką.
Ruch pojazdów z kierunku Centrum w kierunku Starego Fordonu oraz odwrotnie do czasu wybudowania wiaduktów tymczasowych będzie odbywał się tak jak dotychczas po obecnej jezdni ul. Fordońskiej, a po wybudowaniu wiaduktów tymczasowych zostanie przeniesiony na objazd z ich wykorzystaniem. Nastąpi to prawdopodobnie w pierwszych dniach września bieżącego roku.
Z uwagi na bardzo napięty harmonogram realizacyjny w trakcie zaplanowanych obecnie prac drogowych w otoczeniu wiaduktów ul. Fordońskiej będzie również realizowana kanalizacja w pasie ul. Fordońskiej przy ul. Łowickiej (pierwsze dni września 2014) poprzez co nie będzie możliwy wjazd w ul. Łowicką bezpośrednio z ul. For-dońskiej (skręt w prawo w ul. Łowicką z kierunku zachodniego oraz w lewo w ul. Łowicką z kierunku wschodniego) . Dojazd do ul. Łowickiej z kierunku zachodniego (od Centrum) będzie prowadzony poprzez wykonany wjazd docelowy do sklepu IKEA z ul. Fordońskiej oraz teren dawnej fabryki rowerów „Romet". Dojazd z kierunku wschodniego dla pojazdów ciężarowych ul. Wyszogrodzka i Witebską, dla pojazdów osobowych ulica Flisacką. Wyjazd z ul. łowickiej na ul. Fordońska na dotychczasowych zasadach.
Harmonogram realizacji przebudowy IKEA jest dostosowany do utrudnień w ruchu związanych z realizacją linii tramwajowej do Fordonu dlatego też o terminarzu kolejnych utrudnień będziemy informowali na bieżąco podczas trwania przebudowy.
Z uwagi na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników obsługujących budowę prosimy o bezwzględne stosowanie się do nowego czasowego oznakowania w tym obszarze.

Załączniki:
Pobierz plik (4122_611a_ Zmiany w org ruchuIKEA+TRAMWAJ rozp. 29.08.2014 z wiaduktami.pdf)Rysunek poglądowy zmian 1[ ]219 kB
Pobierz plik (4122_611a_Rys poglądowy zmiany IKEA+Tramwaj z wiaduktami szczegół A.pdf)Rysunek poglądowy zmian 2[ ]187 kB