1. Działania zmierzające do podparcia obiektu 

W sprawie związanej z podparciem uszkodzonego obiektu mostowego rozpoznano dogłębnie techniczne możliwości podparcia i jego zakresu.

Zadanie związane z podparciem będzie musiało być zrealizowane z wykorzystaniem kolumn ustawionych w min. 4 rzędach na szerokości obiektu mostowego pomiędzy punktami mocowań want. Podpory będą wykonane z klatek (elementów przestrzennych kratowych) z rur stalowych.

Zakładamy, że przewidziane do podparcia elementy zostaną na tym etapie ustawione w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie ich do właściwych prac naprawczych. Należy dodać, ze na obecnym etapie podparcie zostanie wykonane w sposób nie naruszający statyki obiektu mostowego na zasadzie tzw. „ wybranych luzów" tj. bez wywierania jakichkolwiek sił na sam obiekt mostowy. W ramach podparcia zostaną przygotowane również odpowiednie miejsca na ustawienie w przyszłości urządzeń wspierających proces naprawczy.

Z uwagi konieczność prowadzenia prac zarówno na bulwarach jak w korycie rz. Brdy prace będą miały różny stopień skomplikowania. Pierwotnie zakładano użycie do realizacji podpór w wodzie wykorzystanie sprzętu pływającego , jednak z uwagi na panujące obecnie warunki atmosferyczne, skute lodem miejsca przestoju holowników przez pierwszy okres realizacji nie będziemy mogli wykorzystać do prac związanych z wznoszeniem podpór sprzętu pływającego. Aby zrealizować zamierzenie podparcia pomimo trudnych warunków pogodowych prawdopodobnie przystąpimy do wykonania tymczasowych wygrodzeń w nurcie rzeki z wykorzystaniem typowego sprzętu operującego z brzegów oraz mostu. Z pewnością wykonanie podpór będzie związane z rozbiórką fragmentów nabrzeża, bulwarów.

Obecnie kompletujemy zestaw niezbędnych dokumentów w celu zaproszenia do negocjacji w trybie bezprzetargowym potencjalnego Wykonawcę prac. Taki tryb działania pozwoli na szybsze zrealizowanie prac i zapobiegniecie możliwym dalszym uszkodzeniom obiektu.

2. Zmiana organizacji ruchu przy rondzie Bernardyńskim

Zgodnie z obietnicą i w celu minimalizowania utrudnień drogowych w tej części miasta, dnia 5 lutego otwarta dla ruchu pojazdów została ul. Toruńską - od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.

Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie ul. Kujawskiej, wdrożony zostanie również II etap tego zadania, czyli otwarcie dla ruchu ul. Toruńskiej w kierunku ronda Bernardyńskiego.
OBECNIE OTWARTY ZOSTAŁ ODCINEK ul. TORUŃSKIEJ od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.

3. Bieżące działania utrzymaniowe 
Obecne niesprzyjające warunki pogodowe, częste opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz temperatury ujemne, powodują odkładanie się pokrywy śnieżnej na zamkniętym mocie Uniwersyteckim. Zalegający śnieg, a szczególnie jego kilkudniowy odkład obciąża konstrukcję mostu zależnie od grubości od kilku do kilkudziesięciu kilogramów na 1 m2.
Tym samym w świetle posiadanej ekspertyzy mówiącej o wystąpieniu awarii węzłów mocujących już pod własnym ciężarem mostu zmuszeni jesteśmy pilnie do przeciwdziałania dodatkowym obciążeniom śniegiem.

zima-mostNiezwłocznie przystępujemy do odśnieżenia konstrukcji mostu oraz zabezpieczenia nawierzchni odpowiednimi środkami chemii drogowej.

Prace związane z odśnieżaniem są już prowadzone ręcznie oraz z wykorzystaniem lekkiego sprzętu dotychczas wykorzystywanego przy pracach na nawierzchniach chodników.
Działania będziemy prowadzić sukcesywne z częstotliwością dostosowaną do opadów śniegu.

4. Informacja na temat doniesień medialnych o udziale Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu Uniwersyteckiego

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi roli Politechniki Gdańskiej w sprawie mostu Uniwersyteckiego, oraz przekazywanymi informacjami o obecnym zaproszeniu tej jednostki przez Transprojekt Gdański do współpracy przy ocenie zaistniałego stanu mostu Uniwersyteckiego informujemy, że:

- Politechnika Gdańska brała czynny udział na etapie realizacji mostu Uniwersyteckiego w latach 2010-2013, o czym informowała m.in. na łamach branżowej prasy ogólnopolskiej

- nieprawdą jest, że Politechnika Gdańska otrzymała informacje o uszkodzeniu mostu Uniwersyteckiego dopiero po jego zamknięciu w styczniu 2021 roku, ponieważ już w lipcu 2020 roku została poinformowana przez projektanta mostu Tadeusza Stefanowskiego o problemie z mocowaniem want, a w dniu 11 lipca 2020 roku przedstawiciel Politechniki brał czynny udział w spotkaniu w siedzibie ZDMiKP - pisaliśmy o tym TUTAJ

DOKUMENTY / PISMA / ZAŁĄCZNIKI:

-  Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego przekazane do Rektora Politechniki Gdańskiej Pana Krzysztofa Wilde - z dnia 02.luty 2021 roku –TREŚĆ PISMA

- Odpowiedź Rektora PG do Prezydenta Miasta Bydgoszczy - z dnia 04 lutego 2021 roku - TREŚĆ PISMA

- Odpowiedź Prezydenta Miasta Bydgoszczy na otrzymane stanoiwsko Politechniki Gdańskiej - z dnia 05 lutego 2021 roku - TREŚĆ PISMA