kadka-111Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych w sprawie kładki nad ulicą Wojska Polskiego.
Mieszkańcy oceniali dwa warianty rozwiązań przygotowanych przez projektantów.
Oba rozwiązania miały poprawić dostępność przystanków przy kładce na Wyżynach dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także ułatwiające przejazd rowerzystom.


Kładka nad ul. Wojska Polskiego została zaprojektowana w 1981 roku.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.
Dlatego w ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność kładki do potrzeby wszystkich użytkowników ruchu.

kadka-222Projektanci przygotowali wstępną koncepcję opartą na dwóch wariantach.
Jeden z nich zakładał rozbiórkę istniejącej kładki i budowę bezpieczne przejścia na poziomie jezdni z dodatkową sygnalizacją świetlną. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji. Pozwala na połączenie dróg rowerowych i nie wymaga dużej zajętości terenu (nie będą likwidowane miejsca parkingowe).

Drugi wariant zakłada budowę nowej kładki z pochylniami i windami Ze względu na konieczność budowy pochylni konieczna byłaby jednak likwidacja miejsc parkingowych w obrębie wejścia od strony południowej. Piesi mieliby też dłuższą drogę dojścia na przystanki. Kładka nawet z pochylniami i windami utrudniałaby przejazd rowerzystom.

Konsultacje organizowane w kwietniu wzbudziły sporo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wzięło w nich udział 2700 osób.
W dyskusji ścierały się opinie kierowców i pieszych.
Zmotoryzowani byli za pozostawieniem kładki i zachowanie płynności ruchu.
Piesi opowiadali się za wyznaczeniem przejść naziemnych, które ułatwiają przekraczanie jezdni osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy rowerzystom.

kadka-333Na środowej (29 czerwca) Sesji Rady Miasta zaprezentowaliśmy wyniki konsultacji.
W głosowaniu 985 osób opowiedziało się za przejściem naziemnym, natomiast 1648 osób – za budową nowej kładki, natomiast 63 głosy były bez wskazania żadnego wariantu. Warto jednak wspomnieć, że Rady Osiedli oraz siedem bydgoskich organizacji społecznych, jednomyślnie rekomendowały wariant zakładający likwidację kładki.

- Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), a także osobom w podeszłym wieku.

- Stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

- Natomiast Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

- Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

- Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny.

Projektanci przeprowadzili też analizę wielokryterialną obu wariantów – biorąc pod uwagę inne kryteria (m.in. koszty realizacji przejścia i kładki, ich utrzymanie).
Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, zarekomendowaliśmy do realizacji przejście dla pieszych na poziomie jezdni z sygnalizacją świetlną.
Szacowany koszt budowy nowej kładki to ok. 10 milionów złotych, a przejścia ok. 1,5 milionów złotych.

Warto wiedzieć:
Konsultacje społeczne odbyły się od 7 do 28 kwietnia br. Miały zasięg ogólnomiejski, i były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie można było wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej. W ramach konsultacji przeprowadzony został również spacer badawczy z udziałem projektanta i pracowników miasta. Była to okazja do uzyskania dodatkowych informacji. Odbyło się również spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line.