kamieUsprawnimy ruch na ul. Kamiennej.
Na podstawie przygotowanej wcześniej koncepcji i kilkuetapowych konsultacji społecznych, zlecamy opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka przebiegającego m.in. przez osiedle Bartodzieje. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania.

Rozbudowa trasy WZ obok modernizacji ul. Nakielskiej została uznana przez bydgoszczan za jedną z priorytetowych inwestycji drogowych.
W ostatnich latach dla tego zadania opracowana została koncepcja, którą poddawaliśmy kilkuetapowym konsultacjom.
Ostatecznie wybrany wariant zakłada rozbudowę trasy do przekroju dwujezdniowego z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z ulicą Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Częścią trasy będzie też nowy wiadukt łączący ulicę Kamienną z Lewińskiego.

kamie-2Jak się zmieni ul. Kamienna?
Teraz zamawiamy dokumentację projektową rozbudowy I odcinka trasy WZ od ul. J. Lelewela do Łęczyckiej. Wykonawca na przygotowanie kompletu materiałów wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie miał około 2 lat.

Koncepcja zakłada rozbudowę newralgicznego odcinka trasy, gdzie występują największe natężenia ruchu do dwóch jezdni. Nad al. S. Wyszyńskiego planowana jest natomiast estakada pozwalająca na bezkolizyjny przejazd na kierunku wschód-zachód. Koncepcja zakłada ponadto m.in. wybudowanie tuneli dla pieszych na wysokości ul. Lelewela oraz Gajowej, przebudowę kładki w rejonie ul. Morskiej umożliwiającej przejście także nad torami kolejowymi i trasą W-Z oraz ronda turbinowego na połączeniu z ul. Łęczycką.

Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego. Rozbudowana zostanie niezbędna infrastruktura towarzysząca w tym m.in.: oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa z systemem odwodnienia, elementy związane z transportem publicznym, ruchem rowerowym i pieszym, rozbudową systemu ITS oraz ustawienie ekranów chroniących przed hałasem. Dla przygotowanej koncepcji rozbudowy trasy WZ przed 3 laty Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową.

Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulica Fordońską.
Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km.
Budowana będzie etapami.

grunwaldzka-000Miasto zabezpieczyło środki finansowe na dokumentację.
Równocześnie z pracami nad projektem będą składane wnioski o zewnętrzne środki na realizację prac budowlanych.