Regulamin przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.

 

(ważny od dnia 1 lutego 2012r.)

Podstawa prawna: Uchwała nr XVII/313/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r.

I. Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin przewozu osób i bagażu stosuje się przy korzystaniu z usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zwany dalej „ZDMiKP".
§ 2. 1. Przez określenie „operator" rozumieć należy przedsiębiorcę upoważnionego
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł
z ZDMiKP umowę o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2. Przez określenie „pojazd" należy rozumieć środek transportu tj. tramwaj lub autobus należący do operatora, przeznaczony do przewozu osób, spełniający warunki określone przepisami o ruchu drogowym i innymi przepisami w tym zakresie.
§ 3. 1. Operator jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz do należytej obsługi przewozu.
2. Pasażerowie korzystający z przejazdów, a także obsługa pojazdów, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Operator obowiązany jest umieścić w pojeździe w widocznym miejscu cechy identyfikujące obsługę pojazdu.
4. W każdym pojeździe powinna być wywieszona informacja dotycząca wysokości opłat za przejazd, zakresu ulg i zwolnień z opłat oraz przepisów taryfowych i porządkowych związanych z korzystaniem z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego.
5. Operator poprzez obsługę pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasażerom bezpośrednią informację dotyczącą w szczególności czasu odjazdu z przystanku początkowego, trasy i kierunku jazdy, itp.
6. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja o trybie składania skarg i wniosków dotyczących jakości świadczonych usług przewozowych.
7. Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową, za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
8. Operator odpowiada za szkody jakie poniósł pasażer w związku z realizacją przewozów w trybie obowiązujących przepisów Prawa przewozowego oraz odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 4.1. Znalazca rzeczy zagubionej lub porzuconej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz obsłudze pojazdu.
2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz, została przez obsługę pojazdu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych w siedzibie przewoźnika, którego pojazd dotyczy.
3. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach, regulują odrębne przepisy.
 
II. Zasady korzystania z pojazdów

§ 5. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu przez obsługę pojazdu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy.
3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest niezwłocznie podjechać pojazdem na przystanek dla wsiadających (nie dotyczy pojazdów uszkodzonych oraz pojazdów, których obsługa ma wyznaczoną przerwę na posiłek), w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.
4. Zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed zamknięciem drzwi.
5. Sygnał odjazdu pojazdu z przystanku daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające zdążyły już opuścić pojazd.
6. W pojazdach wyposażonych w urządzenie do otwierania drzwi przez pasażera i odpowiednio oznakowanych pasażer może samodzielnie otwierać drzwi.
7. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.
8. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu lub nacisnąć przycisk sygnalizacyjny, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje wyraźny znak podniesioną ręką.
9. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
10. Pasażerowie, którzy zajmą miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązani są do zwolnienia tych miejsc, w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby, dla których miejsca te są przeznaczone.
11. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, ani zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
12. Pasażer może zakupić bilet lub uzyskać informacje od prowadzącego pojazd wyłącznie w czasie postoju na przystanku.
13. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu oraz przewożenia osób postronnych w kabinie kierowcy.
14. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe.
15. Osoby uciążliwe dla innych pasażerów lub odmawiające uregulowania opłat za przejazd mogą być usunięte z pojazdu chyba, że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
16. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe :
 • nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
 • wsiadanie i wysiadanie po sygnale odjazdu,
 • zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
 • wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
 • spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
 • spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie tytoniu,
 • granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
 • wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 • siadanie na barierkach ochronnych w przegubie autobusu,
 • wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie,
 • wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę,
 • używanie w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjne otwieranie drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
 • żebranie i prowadzenie sprzedaży obnośnej,
 • kwestowanie, nalepianie plakatów i ogłoszeń, rozrzucanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody przewoźnika lub ZDMiKP,
 • wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
17. Osoby, które pomimo odmowy przewozu zgodnie z ust. 14 lub nieprzestrzegania przepisów zawartych w ust. 16 pozostają w pojeździe, zobowiązane są go opuścić na wezwanie obsługi pojazdu, służb nadzoru lub innych upoważnionych do tego osób. W przypadku, gdy będzie to miało wpływ na nie wykonanie lub opóźnienie kursu, pasażer zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a w żadnym przypadku nie przysługuje mu zwrot wartości skasowanego biletu.
18. W razie wprowadzenia przez przewoźnika specjalnie oznakowanych pojazdów do przewozu określonych grup pasażerów, osoby nie należące do określonych grup pasażerów nie mogą być tym pojazdem przewożone.

 

III. Przewóz bagażu i zwierząt


§ 6. 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, o ile istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, że nie utrudnia przejścia i nie naraża
na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, ani w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.
2. Pasażerowie mogą również przewozić małe zwierzęta domowe, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom.
3. Przewóz dużego psa może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłego pasażera oraz pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
4. Z uwzględnieniem zapisów ust. 1 dozwolony jest przewóz następującego rodzaju bagażu: przedmiotów nie przekraczających rozmiarów 90x75x40 cm. lub 10x10 cm. z długością do 220 cm. lub przedmiotów płaskich 100x90 cm., wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, rowerków dziecięcych, dużych rowerów oraz instrumentów muzycznych i sztalug.
5. W czasie przewozu wózka spacerowego wraz z dzieckiem, dziecko musi być z niego wyjęte, a jeśli pozostaje w wózku - musi być zabezpieczone odpowiednimi szelkami.
6. Nadzór nad przewożonym bagażem ręcznym i zwierzętami sprawuje pasażer, do którego bagaż lub zwierzę należy.
7. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
8. W pojazdach nie wolno przewozić :
 • przedmiotów, które przekraczają rozmiary, podane w ust. 4,
 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom, przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, jak piły, biała broń lub       kosy, otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.)
 • przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
 • nabitej broni, za wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną lub wojskową w czasie przejazdu służbowego. Nabita broń w tym przypadku musi być odpowiednio zabezpieczona.
9. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer przewozi mimo zakazu przedmioty określone w ust. 8, obsługa pojazdu może odmówić przewozu lub dalszego przewozu takich osób i przedmiotów.

 

IV. Zasady kontroli biletów


§ 7. 1. Uprawnione do kontroli biletów są osoby upoważnione przez ZDMiKP, posiadające umieszczony w widocznym miejscu identyfikator zawierający informacje określone przepisami Prawa przewozowego.
2. W czasie korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu o wartości zgodnej z obowiązującym cennikiem opłat.
3. W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są dodatkowo do posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera, dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.
4. Kontrolerzy uprawnieni są również do sprawdzania, czy pasażerowie przewożą dozwolony bagaż lub zwierzęta.
5. Pasażer, który :
    1) nie okazał ważnego biletu potwierdzającego uiszczenie należności za przejazd lub przewoził bagaż nie dopuszczony do przewozu,
    2) nie okazał dokumentu uprawniającego do przejazdu na podstawie biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego - zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat oraz opłaty   dodatkowej w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach.
6. Skasowanie biletu po ogłoszeniu kontroli biletowej nie zwalnia pasażera z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
7. Skasowany bilet jednorazowy lub bilet czasowy i okresowy na okaziciela nie okazany przez pasażera podczas kontroli nie stanowi podstawy do anulowania opłaty dodatkowej w trybie reklamacyjnym.
8. W razie odmowy zapłacenia należności, o których mowa w ust. 5 pkt 2 kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
9. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu tożsamości kontroler ma prawo ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych, pasażer zobowiązany jest pozostać w pojeździe, w którym jest przeprowadzana kontrola lub na przystanku wskazanym przez kontrolera.
11. Bilety i legitymacje, co do których istnieje podejrzenie, że są przerabiane lub podrabiane oraz nośniki biletu elektronicznego imiennego które nie są własnością pasażera, kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem dokonanym na druku wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, jednocześnie sporządzając notatkę z tej czynności, niezwłocznie przekazywaną do ZDMiKP lub do innej jednostki kontrolującej upoważnionej przez ZDMiKP do kontroli biletów. V. Postępowanie reklamacyjne


§ 8. 1. Pasażerowi przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji z tytułu:
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu – w siedzibie ZDMiKP,
 • jeżeli nie zgadza się z treścią wystawionego wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – w punkcie składania reklamacji ZDMiKP wskazanym w wezwaniu do zapłaty.
2. Reklamację składa się w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi postępowania reklamacyjnego.
3. Odpowiedzi na reklamacje udziela ZDMiKP niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia. VI. Postanowienia końcowe


§ 9. 1. ZDMiKP oraz przewoźnicy realizujący przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP, każdy w swoim zakresie, wykonują ciążące na nich obowiązki oraz przysługujące im uprawnienia, wynikające z postanowień Regulaminu.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601
z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011r. Nr 5, poz. 13) oraz Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).