Procedury kontroli biletów

 

1. Podstawowym zadaniem kontrolerów jest sprawdzanie, czy pasażerowie posiadają ważne bilety na przejazd (bilety zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat), a w przypadku korzystania z ulg i zwolnień z opłat, odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienia.

2. Osobami upoważnionymi do kontroli dokumentów przewozu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych są kontrolerzy legitymujący się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, wystawionym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wzór identyfikatora

 

renoma2013_awers

 

renoma2013_rewers

 

3. Kontrole przeprowadza się  przynajmniej w dwuosobowych zespołach.

 

4. Kontrolę można rozpocząć po jej ogłoszeniu, w sytuacji gdy pojazd ruszył z przystanku, a pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli czynność kasowania biletów lub nie wykazują takiego zamiaru.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w pojeździe. Kontynuacja czynności kontrolnych w stosunku do pasażera, który nie posiadał ważnego dokumentu przewozu jest dopuszczalna na przystanku za zgodą pasażera, pod warunkiem że wcześniej ustalono jego tożsamość.

6. Czynność kontrolne poprzedzają kontrolerzy skasowaniem biletu kontrolnego w celu ustalenia kodu kasownika. Kontrolerzy przed ogłoszeniem kontroli mogą poprosić prowadzącego pojazd o zablokowanie kasowników w pojeździe, które muszą być odblokowane przed dojechaniem do następnego przystanku.

7. Weryfikacja ważności biletów papierowych polega na sprawdzeniu uprawnień do korzystania z danego biletu i prawidłowości kodu kasowania. W przypadku biletów okresowych ważność biletu sprawdza kontroler poprzez przyłożenie karty BKM do czytnika. Dodatkowo kontroler weryfikuje zgodność osoby okazującej bilet ze zdjęciem na awersie karty. W celu weryfikacji biletu jednorazowego lub czasowego zakupionego przez telefon komórkowy w systemie SkyCasch pasażer zobowiązany jest okazać ekran aplikacji z wyświetlonym kodem 2D i informacją o zakupionym bilecie (w zakładce kontrola biletów).

8. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia naruszenia przez pasażera przepisów taryfowych, kontrolerzy winni pobrać właściwą opłatę dodatkową i należność za przejazd oraz wydać pokwitowanie na obowiązującym druku. Kontrolerzy mają obowiązek uzasadnienia swojej decyzji, szczególnie w przypadku nie uznania okazanego biletu za ważny dokument przewozu.

9. W przypadku stwierdzenia, że pasażer przewozi bagaż wyłączony z przewozu lub przekraczający dopuszczalne wymiary, kontrolerzy zobowiązani są w obecności właściciela bagażu dokonać jego pomiaru i wpisać stwierdzone wymiary w dokumencie z kontroli biletów.

10. Jeżeli pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty przewozowej i dodatkowej gotówką w pojeździe lub odmawia jej uregulowania kontrolerzy wystawiają wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej i należnej opłaty przewozowej na obowiązującym druku z kontroli biletów. W celu ustalenia tożsamości podróżnego, kontrolerzy mają prawo żądać od pasażera okazania dokumentu potwierdzającego jego dane osobowe.

11. W razie odmowy zapłacenia należności i nie okazania dokumentu tożsamości, kontrolerzy mają prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, w celu podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego. Do czasu przybycia organów porządkowych pasażer zobowiązany jest pozostać w pojeździe lub na przystanku wskazanym przez kontrolerów.

12. Kontrolerzy są zobowiązani zapoznać pasażera z treścią dokumentu z kontroli biletów i po uzyskaniu jego podpisu wręczyć pasażerowi oryginał dokumentu. W przypadku gdy pasażer odmówi podpisania lub przyjęcia dokumentu z kontroli biletów, fakt ten odnotowuje się na dokumencie kontroli.

13. Na każde żądanie pasażera, kontrolerzy muszą umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminie składania skarg i reklamacji.

14. Kontrolerzy są upoważnieni i zobowiązani do zatrzymania za pokwitowaniem :

  •  biletów co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, przerabiane,
  •  dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, jeżeli legitymuje się nimi osoba, której dokumenty te nie dotyczą lub jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że są podrobione lub przerabiane. W takich sytuacjach należy ustalić tożsamość pasażera na podstawie innych dokumentów względnie postąpić zgodnie z zasadami określonymi w pkt.11.

15. Pasażer, który w czasie kontroli, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu tożsamości podlega karze grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

16. Pasażer, który w czasie kontroli nie pozostał w pojeździe lub na przystanku wskazanym przez kontrolera do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych podlega karze grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz.601 z poźn. zm.), Regulamin przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Przepisy taryfowe obowiązujące przy korzystaniu z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy,