Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/718/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012r., poz. 3454), Identyfikator osoby niepełnosprawnej mogą uzyskać, po złożeniu wniosku w ZDMiKP, osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub równoważnym bądź opiekunowie prawni osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami będące właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym bądź będące użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej z podpisami stron umowy poświadczonymi przez notariusza

Osoby niepełnosprawne bądź opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych mogą wnioskować o jeden identyfikator na jeden pojazd, wydany do jednej karty parkingowej

W celu uzyskania Identyfikatora osoby niepełnosprawnej należy wystąpić z wnioskiem o jego wydanie do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a Centrum Obsługi Klienta (parter) w godzinach 7.00 – 15.00. Do wniosku należy załączyć:

  1.  kserokopię karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
  2.  kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  3.  kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  4.  w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej jej kserokopię.

Do wglądu należy przedstawić w oryginale następujące dokumenty:

  1. kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,
  2. dowód rejestracyjny pojazdu,
  3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  4. umowę cywilnoprawną w przypadku jej zawarcia,
  5. w przypadku opiekunów niepełnoletnich osób niepełnosprawnych – akt urodzenia dziecka

 

Kartę osoby niepełnosprawnej umieszcza się za przednią szybą w pojeździe wraz z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej wydanym do w/w karty. W przypadku zmiany pojazdu wymienionego na identyfikatorze należy zwrócić poprzednio otrzymany identyfikator osoby niepełnosprawnej.
W przypadku zagubienia lub kradzieży identyfikatora osoby niepełnosprawnej duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd. Występując o wydanie duplikatu należy złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o zagubieniu lub kradzieży identyfikatora
osoby niepełnosprawnej. Identyfikator osoby niepełnosprawnej wydawany jest na okres ważności karty parkingowej, nie dłużej jednak niż na jeden rok kalendarzowy

 

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK-identyfikator_na_2014.pdf)WNIOSEK-identyfikator_na_2014.pdf[ ]35 kB