W dniu 16.06.2015r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 16.06.2015r pod nr 145436-2015.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2015r o godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 25.06.2015r o godz. 12:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.   ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Mariola Jordan                    - tel.: 0048 52-582-27-70,

2.   ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Piotr Łuczak                          - tel.: 0048 52-582-27- 86

Jakub Czwarno                    - tel.: 0048 52-582-27- 72

Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) udostępniono w poniższych plikach.

 

W dniu 23.06.2015r Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zmienia termin składania ofert na 29.06.2015r w związku z powyższym zmienia się:

 

Termin składania ofert na dzień: 29.06.2015r o godz. 11:45.

 

Termin otwarcia ofert na dzień: 29.06.2015r o godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę treści SIWZ udostępniono w pliku poniżej.

 

W dniu 24.06.201r Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy odpowiada na pytanie Wykonawcy z dnia 19.06.2015r.

Treść udostępniono w pliku poniżej.

W dniu 29.06.2015r Zamawiający podaje informacje z jawnej sesji otwarcia ofert - dostępne w pliku poniżej.

W dniu 21.07.2015 r. Zamawiający zamieszcza „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty”, której treść udostępniono w plikach poniżej.