W dniu 30.06.2015r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 30.06.2015r pod nr 159998-2015.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2015r o godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 08.07.2015r o godz. 12:00.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.   ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Mariola Jordan                    - tel.: 0048 52-582-27-70,

2.   ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Natalia Worzała                   - tel.: 0048 52-582-27- 86

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 08.07.2015r Zamawiający podaje informacje z jawnej sesji otwarcia ofert - dostępne w pliku poniżej.